Go long ol haf insaed long hem

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Kilim Pikinini Long Bel?

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Kilim Pikinini Long Bel?

Ansa we Baebol i givim

Baebol i no yusum tok ya “kilim pikinini long bel” olsem fasin ya we dokta i yusum drag o meresin blong karemaot bebi we i jes stat nomo blong gru, long bel blong wan woman. Be plante vas blong Baebol oli tokbaot tingting blong God long saed blong laef blong man, we i minim tu laef blong wan bebi we i no bon yet.

Laef i wan presen we God i givim. (Jenesis 9:6; Ol Sam 36:9) Hem i tingbaot laef blong olgeta samting se i sas, mo hemia i minim tu laef blong wan pikinini long bel. Taswe sipos wan man i minim blong kilim wan pikinini we i no bon yet, hemia i sem mak long fasin blong kilim man i ded.

Loa we God i givim long ol man Isrel i se: “Sipos sam man oli stap faet mo wan long olgeta i mestem, i kilim wan woman we i gat bel, nao woman ya i lusum pikinini blong hem, be i no karem narafala kil long bodi blong hem, man we i mekem samting ya i mas pem faen long man blong woman ya. Man blong woman ya bambae i save putum mak blong faen ya, mo sipos ol lida oli agri long hem, se i stret, man ya bambae i mas pem olsem. Be sipos man ya i mekem narafala samting long woman ya, panis blong man ya bambae i mas folem mak blong kil ya we woman ya i karem. Sipos woman ya i ded, man ya i mas ded.”—Eksodas 21:22, 23. *

 ?Laef blong man i stat wetaem?

Long lukluk blong God, laef blong man i stat taem bebi i stat gru long bel. Long Baebol, taem God i tokbaot pikinini we i no bon yet, hem i tokbaot olsem wan prapa man stret. Traem luk sam eksampol we i soemaot se God i no luk se laef blong wan bebi long bel i defren long bebi we i bon finis.

  • Tabu spirit i pulum King Deved blong talem long God se: “Taem mi mi no bon yet, be yu yu luk mi finis.” (Ol Sam 139:16) God i tingbaot Deved olsem wan man finis, nating se hem i no bon yet.

  • Mo tu, bifo we profet Jeremaea i bon, God i save se bambae hem i gat wan spesel wok. God i talem long hem se: “Jeremaea. Taem mi mi no wokem yu yet long bel blong mama blong yu, be mi mi save yu finis. Mo taem yu yu no bon yet, be mi mi jusumaot yu, mo mi makemaot yu, mi mekem yu yu tabu, blong yu kam wan profet, blong yu talemaot tok blong mi long ol man blong olgeta kantri long wol.”—Jeremaea 1:5.

  • Luk i wan man blong raetem Baebol mo i wan dokta. Taem hem i tokbaot wan bebi we i no bon yet, hem i yusum sem Grik tok we hem i bin yusum blong tokbaot wan bebi we i jes bon.—Luk 1:41; 2:12, 16.

 ?God i save fogivim wan man we i bin kilim pikinini long bel?

God i save fogivim olgeta we oli bin kilim pikinini long bel. Naoia sipos oli akseptem tingting blong God long saed blong laef, oli no mas harem nogud tumas from mastik we oli bin mekem. “[Jehova, NW], i gat sore, mo oltaem hem i glad tumas blong mekem i gud long man. . . Ol sin ya blong yumi, hem i stap tekemaot olgeta i go longwe we longwe long yumi, olsem we saed long is i stap longwe long saed long wes.” * (Ol Sam 103:8-12) Jehova bambae i fogivim olgeta we oli rili tanem tingting blong olgeta from ol sin we oli mekem bifo, hemia i minim tu fasin blong kilim pikinini long bel.—Ol Sam 86:5.

 ?I rong blong kilim pikinini long bel, sipos laef blong mama o pikinini i stap long denja?

Folem samting we Baebol i talem long saed blong laef blong pikinini we i no bon yet, i no stret blong wan man i kilim pikinini long bel jes from wan samting long saed blong helt we i save spolem mama o pikinini.

?Be olsem wanem long kaen situesen ya we taem mama i stap bonem pikinini nao i gat problem, ale oli mas mekem wan desisen kwiktaem se bambae oli sevem laef blong mama o bebi? Long situesen olsem, olgeta nomo oli mas mekem prapa desisen se bambae oli traem sevem weswan long tufala.

^ par. 3 Sam translesen blong Baebol oli givim tingting se bigfala poen long loa ya hemia samting we i hapen long mama nomo, be i no bebi ya we i stap gru yet long bel. Be long Hibru lanwis, vas ya i minim wan aksiden we i mekem se mama o bebi i ded.

^ par. 8 Jehova i nem blong God long Baebol.—Futnot blong Eksodas 3:14.