Go long ol haf insaed long hem

?Baebol i Talem Se i Tabu Blong Man Mo Woman i Slip Tugeta Blong Harem Gud?

?Baebol i Talem Se i Tabu Blong Man Mo Woman i Slip Tugeta Blong Harem Gud?

Ansa we Baebol i givim

Baebol i no talem se i tabu blong man mo woman i harem gud long saed blong seks. Be hem i talem se hemia wan presen we God i givim long olgeta we oli mared. Hem i wokem tu man, “wan we i man mo wan we i woman,” mo taem hem i luk wok ya we hem i mekem, hem i luk we i “gud we i gud tumas.” (Jenesis 1:27, 31) Mo taem hem i joenem faswan man mo woman long mared, hem i talem long tufala se bambae tufala “i kam olsem wan bodi nomo.” (Jenesis 2:24) Samting ya i mekem se tufala i save slip tugeta blong harem gud, mo tufala i gat ol filing long tufala tu.

Baebol i tokbaot samting we hasban i save harem gud long hem long mared blong hem, i se: ‘Yu mas glad wetem waef blong yu we i mared long yu taem yu yang yet. Oltaem yu mas letem titi blong hem nomo i mekem yu yu glad tumas. Oltaem yu mas stap harem gud tumas long lav blong hem.’ (Ol Proveb 5:18, 19, NW) God i wantem se ol waef tu oli harem gud long saed blong seks, taem oli slip wetem hasban blong olgeta. Baebol i talem se: “I gud hasban i givim samting we waef blong hem i nidim, mo i gud waef tu i mekem sem mak long hasban blong hem.”—1 Korin 7:3.

Sam rul we God i putum long saed ya

God i mekem plan se olgeta nomo we oli mared oli gat raet blong slip tugeta, olsem Hibrus 13:4 i talem, i se: “Evri man i mas tinghae long mared. Mo i no mas gat wan samting i mekem mared bed i doti, from we God bambae i jajem ol man we oli stap mekem enikaen doti fasin blong seks, mo olgeta we oli mekem adaltri.” Olgeta we oli mared, oli no mas lego hasban no waef blong olgeta, mo oli mas holemtaet promes we oli mekem long olgeta. Sipos oli mekem olsem, bambae oli glad tumas, i no from we oli mekem samting we olgeta nomo oli wantem, be from we oli folem gud advaes blong Baebol we i talem se: “Man i harem gud moa taem hem i givim samting long narafala, i bitim we hem i kasem samting.”—Ol Wok 20:35.