Go long ol haf insaed long hem

Jisas i Sevem Ol Man—?Hem i Mekem Olsem Wanem?

Jisas i Sevem Ol Man—?Hem i Mekem Olsem Wanem?

Ansa we Baebol i givim

 Jisas i sevem ol man we oli obei, taem hem i givim laef blong hem olsem wan ransom sakrefaes. (Matiu 20:28) Taswe, Baebol i singaot Jisas se: “Sevia blong ol man blong wol.” (1 Jon 4:14) Mo tu Baebol i talem se: “I no gat wan narafala man nating we i save sevem yumi, from we long wol ya, God i no givim nem blong wan narafala man long yumi, we hem i stap yusum blong sevem yumi.”—Ol Wok 4:12.

 Jisas i “ded long bihaf blong evri man” we oli soemaot se oli bilif long hem. (Hibrus 2:9; Jon 3:16) Taswe, “God i mekem hem i laef bakegen,” mo Jisas i gobak long heven wetem wan spirit bodi. (Ol Wok 3:15) Taswe, Jisas i naf “blong sevem olgeta we oli prea long God long nem blong hem, from we hem i laef oltaem blong askem long God blong i givhan long olgeta.”—Hibrus 7:25.

?From wanem yumi nidim we Jisas i askem long God blong i givhan long yumi?

 Yumi evriwan i sinman. (Rom 3:23) Sin i olsem wan bigfala stonwol we i stap bitwin yumi mo God, mo i lidim yumi i go long ded. (Rom 6:23) Be Jisas i olsem wan “man we i toktok long bihaf” blong olgeta we oli soemaot se oli bilif long ransom sakrefaes blong hem. (1 Jon 2:1, futnot) Jisas i stap askem strong long God long bihaf blong olgeta, blong i harem ol prea blong olgeta mo fogivim ol sin blong olgeta, tru long ded blong Jisas we i wan sakrefaes. (Matiu 1:21; Rom 8:34) God i mekem olgeta samting ya we Jisas i askem from we oli laenap wetem wil blong Hem. God i sanem Jisas i kam long wol “blong hem i sevem ol man long wol.”—Jon 3:17.

?Yumi nidim nomo blong bilif long Jisas blong yumi save sef?

 Nogat. I tru, yumi mas bilif long Jisas blong yumi save sef, be hemia i no naf, yumi mas mekem sam moa samting. (Ol Wok 16:30, 31) Baebol i talem se: “Bodi we i no gat spirit, hem i ded. Mo long sem fasin, bilif we i no gat wok i go wetem, hem tu i ded.” (Jemes 2:26) Blong yu sef, yumi mas:

  •   Save Jisas mo Papa blong hem, Jehova.—Jon 17:3.

  •   Mekem bilif we yumi gat long tufala i kam strong moa.—Jon 12:44; 14:1.

  •   Soemaot bilif ya, taem yumi obei long ol loa blong tufala. (Luk 6:46; 1 Jon 2:17) Jisas i tijim se i no evri man we oli singaot hem se “Masta” bambae hem i sevem olgeta. Be olgeta nomo we oli “stap mekem samting we Papa blong [hem] long heven i wantem.”—Matiu 7:21.

  •   Gohed blong soemaot bilif blong yumi nating se yumi fesem hadtaem. Jisas i mekem tok ya i klia taem i se: “Man we i stanap strong gogo kasem en, God bambae i sevem hem.”—Matiu 24:13.