Go long ol haf insaed long hem

?Ol namba long Baebol oli minim wanem? ?Wok blong yusum ol namba blong talemaot fiuja, i kamaot long Baebol?

?Ol namba long Baebol oli minim wanem? ?Wok blong yusum ol namba blong talemaot fiuja, i kamaot long Baebol?

Baebol i ansa

Long Baebol, plante taem oli tokbaot wan namba olsem pija o saen blong wan narafala samting be i no olsem wan prapa namba. Plante taem ol vas raonabaot oli soemaot sipos wan Namba, i pija o saen blong wan narafala samting. Traem tingbaot sam namba we Baebol i tokbaot mining blong olgeta:

  • 1 Namba “wan” i save minim sam samting we oli joenem tugeta, blong oli kam “wan”. Long wan prea, Jisas i askem long God blong i mekem ol disaepol blong hem “oli save kam wan nomo, olsem we yu Papa, yu joen long mi mo mi mi joen long yu.”—Jon 17:21; Matiu 19:6.

  • 2 Long kot, i mas gat tu witnes blong pruvum se wan samting i tru. (Dutronome 17:6) Long sem fasin, taem oli tokbaot wan vison o wan samting tu taem, hemia i soemaot se samting ya i tru mo oli sua gud long hem. Traem tingbaot taem ya we Josef i tokbaot drim blong Fero, hem i se : “Mo fasin ya we yu yu luk drim ya tu taem, hem i min se God i mekem plan blong ol samting ya finis.” (Jenesis 41:32) Mo tu, folem ol profet tok “tu hon” i save minim tu rul, olsem profet Daniel i talem taem hem i tokbaot rul blong tufala kantri ya, Media mo Pesia.—Daniel 8:20, 21; Revelesen 13:11.

  • 3 Sipos tri man i witnes long wan samting we i hapen, hemia i soemaot se tok blong olgeta i tru. Long sem fasin, taem oli talem wan samting tri taem, hemia i soemaot se oli sua long samting we oli talem, mo i tru.—Esikel 21:27; Ol Wok 10:9-16; Revelesen 4:8; 8:13.

  • 4 Namba “fo” samtaem i save minim wan samting we i fulwan. Eksampol, tok ya ‘long fo kona blong wol’ i minim ol strong win we oli kam long evri ples long wol blong spolemgud ful wol.—Revelesen 7:1; 21:16; Aesea 11:12.

  • 6 Oltaem namba “seven” i pija blong wan samting we i fulwan, be “sikis” ( hemia seven tekawe wan) i saen blong wan samting we i no fulwan, i no stret o wan samting we i joen long ol enemi blong God.—1 Kronikel 20:6; Daniel 3:1; Revelesen 13:18.

  • 7 Plante taem oli yusum namba ya blong pijarem wan samting we i fulwan. God i askem long ol man Isrel blong wokbaot seven dei raon long Jeriko, mo long namba seven dei, oli mas wokbaot seven taem raon long taon ya. (Josua 6:15) Baebol i tokbaot plante eksampol long saed blong namba ya, “seven.” (Levitikas 4:6; 25:8; 26:18; Ol Sam 119:164; Revelesen 1:20; 13:1; 17:10) Jisas i talem long Pita se hem i mas fogivim brata blong hem, “i no seven taem, be go kasem seventi seven taem,” hemia i soemaot se tok ya “seven” we oli ripitim tu taem, i minim “gogo i no save finis.”—Matiu 18:21, 22.

  • 10 Namba ya i save minim wan samting we i fulwan o i joen tugeta.—Eksodas 34:28; Luk 19:13; Revelesen 2:10.

  • 12 Namba “twelef” tu i save minim wan samting we i fulwan. Eksampol, taem Aposol Pol i luk wan vison we i kam long heven, hem i luk wan taon we i gat “twelef bigfala ston, mo i gat twelef nem blong ol twelef aposol blong Smol Sipsip long olgeta.” (Revelesen 21:14; Jenesis 49:28) Ol namba we oli ol multiple blong 12 oli save gat sem mining.—Revelesen 4:4; 7:4-8.

  • 40 Namba ya i joen long sam taem blong jajmen o sam taem blong stretem wan samting we i rong.—Jenesis 7:4; Esikel 29:11, 12.

Wok blong yusum ol namba blong talemaot fiuja mo samting we bae i kamtru

Mining blong ol namba we Baebol i tokbaot, i defren long ol namba we man i yusum blong talemaot fiuja o blong faenemaot samting we bae i kamtru. Eksampol, ol Jewish Cabalists oli wantem faenemaot wan kod we oli ting se i haed biaen long ol namba mo ol leta blong ol Hibru hanraet blong oli save talemaot fiuja. Wok ya blong talemaot fiuja i joen wetem wok blong ol rabis spirit mo i wan samting we God i no laekem nating.—Dutronome 18:10-12.