Go long ol haf insaed long hem

?Kingdom Blong God Hem i Wanem?

?Kingdom Blong God Hem i Wanem?

Ansa we Baebol i givim

Kingdom blong God hem i wan trufala gavman we Jehova God nao i stanemap. Mo tu, Baebol i singaot “Kingdom blong God” se “kingdom blong heven,” from we hem i stap long heven. (Mak 1:14, 15; Matiu 4:17, King James Version) Hem i wok klosap sem mak olsem ol gavman blong man, be rul blong hem i gud moa i bitim olgeta gavman.

  • Olgeta we oli rul. God i putumap Jisas Kraes olsem King blong Kingdom ya, mo God i givim bigfala paoa long hem we i bitim paoa we ol gavman blong man tede oli gat. (Matiu 28:18) Jisas i yusum paoa ya blong givhan long ol man. Hem i soemaot finis se rul blong hem i gud mo hem i wan gudfala Lida. (Matiu 4:23; Mak 1:40, 41; 6:31-34; Luk 7:11-17) God i yusum Jisas blong jusumaot ol man long ol defren ples long wol, blong ‘oli king mo oli rul’ wetem hem long heven.—Revelesen 5:9, 10.

  • Taem blong rul. Rul blong Kingdom blong God “bambae i no save finis samtaem.” Hemia i defren olgeta long rul blong ol gavman blong man.—Daniel 2:44.

  • Olgeta we bambae oli laef aninit long rul blong Kingdom. Eniman we i mekem samting we God i wantem, bambae i save laef aninit long rul blong Kingdom, nating se hem i blong wanem kantri.—Ol Wok 10:34, 35.

  • Ol loa. Ol loa (no komanmen) blong Kingdom blong God oli no jes blokem ol krangke fasin nomo, be oli givhan long man blong i laef aninit long rul blong God. Eksampol, Baebol i talem se: “‘Yu mas lavem God blong yu Jehova long olgeta hat blong yu mo long olgeta laef blong yu mo long olgeta tingting blong yu.’ Loa ya nao i hae moa mo i faswan long ol narafala loa. Mo sekenwan i sem mak, i talem se: ‘Yu mas lavem ol man raonabaot long yu olsem we yu stap mekem long yu wan.’” (Matiu 22:37-39) Lav we yumi gat long God mo ol man raonabaot long yumi, i pulum yumi blong mekem i gud long ol narafala.

  • Edukesen. Kingdom blong God i putum ol rul blong givhan long ol man we bambae oli laef aninit long Kingdom ya, mo hem i tijim ol man blong oli folem ol rul ya.—Aesea 48:17, 18.

  • Wok blong Kingdom. Kingdom blong God bambae i no rul long wan fasin we i mekem ol man oli harem nogud. Be, bambae hem i mekem stamba tingting blong God i kamtru, mo tu hemia i minim promes we i se, ol man we oli lavem hem bambae oli laef olwe long paradaes long wol ya.—Aesea 35:1, 5, 6; Matiu 6:10; Revelesen 21:1-4.