Go long ol haf insaed long hem

?God i Gat Wan Nem Blong Hem?

?God i Gat Wan Nem Blong Hem?

Ansa we Baebol i givim

Evri man oli gat prapa nem blong olgeta. ?Yu no ting se God tu i gat prapa nem blong hem? I impoten blong save nem blong wan man, blong yu save fren gud wetem hem. Taswe, i stret blong save nem blong God, blong yumi save fren gud wetem hem.

Long Baebol God i talem se: “!Mi nomo mi Hae God! [Jehova]. !Hemia nao nem blong mi!” (Aesea 42:8) Mo tu, hem i gat sam narafala taetel olsem, ‘God we i gat olgeta paoa,’ “Hae Masta,” mo ‘God we i mekem olgeta samting.’ Nating se hem i gat ol taetel ya, be hem i wantem se ol man we oli wosipim hem oli yusum prapa nem blong hem.—Jenesis 17:1; Ol Wok 4:24; 1 Pita 4:19.

Long plante Baebol, oli yusum prapa nem blong God long vas blong Eksodas 6:3, we i talem se: “Bifo, mi kamtru long Ebraham mo long Aesak mo long Jekob, mo mi soemaot long trifala ya we mi mi gat olgeta paoa. Be mi no soemaot long trifala, we mi [Jehova] mi stap we mi stap.”

Jehova i nem blong God long Inglis, we ol man oli yusum blong plante handred yia we oli pas finis. Sam man blong stadi oli laekem blong yusum nem ya “Yahweh,” be plante man oli save nem ya Jehova. Oli raetem fas haf blong Baebol long lanwis Hibru, be i no Inglis. Fasin blong ridim ol tok long lanwis Hibru i defren long Inglis, oli ridim ol tok stat long raet i kam long lef. Long lanwis Hibru, i gat fo leta, יהוה, we oli yusum blong raetem nem blong God. Ol fofala leta ya oli transletem i kam YHWH, we i minim nem blong God.