Go long ol haf insaed long hem

Ples Blong Ol Spirit

Heven

?Wanem Ya Heven?

Long Baebol, tok ya i gat tri mining.

?Hu i Go Long Heven?

Hem i wan rong tingting se evri gudfala man bambae oli go long heven. ?Baebol i tijim wanem?

?Wanem Ya Niufala Jerusalem?

?Olsem wanem taon ya i gat paoa long yu?

?Yu Ting Se God i Gat Wan Prapa Ples Blong Hem?

?Baebol i talem se God i stap wea? ?Jisas tu i stap long sem ples ya?

Ol Enjel

?Ol Enjel Oli Hu, No Oli Wanem?

?I gat hamas enjel i stap? ?Oli gat prapa nem mo prapa fasin blong olgeta?

?Hu Ya Maekel Jif Blong Ol Enjel?

Hem i gat wan narafala nem we maet yu yu savegud.

Devel mo Ol Rabis Spirit

?Setan i Rili Stap?

?Setan i wan rabis fasin insaed long man, no hem i wan trufala man?

?I tru se God i mekem Setan?

?Setan i kam wea? Luk from wanem Baebol i tokbaot Setan se: “Fasin blong yu i stret gud, be biaen, yu stat blong mekem ol rabis fasin.”

?Setan i Olsem Wanem?

?Setan i wan algita o wan laeon, from we Baebol i talem se hem i olsem tufala?

?Devel Setan i Stap Wea?

Baebol i talem se Setan i no moa save go long heven bakegen. ?Setan i stap wea naoia?

?Devel Setan i Save Kontrolem Ol Man?

?Setan i trikim ol man olsem wanem, mo olsem wanem blong blokem hem?

?I Tru Se Setan i Mekem Olgeta Nogud Samting We i Hapen?

Baebol i soemaot from wanem ol man oli harem nogud.

?Ol Rabis Spirit Oli Rili Stap?

?Wanem ya ol rabis spirit? ?Oli kam wea?

?Hu Ya Ol Nefilim?

Baebol i singaot olgeta se “ol strong man blong bifo, ol man we oli gat nem.” ?Yumi save wanem long saed blong olgeta?