Go long ol haf insaed long hem

?I Tru Se God i Mekem Setan?

?I Tru Se God i Mekem Setan?

Ansa we Baebol i givim

Baebol i soemaot se God i no mekem Setan. Be, Hem i mekem wan enjel we biaen i kam Setan. Baebol i tokbaot God se: ‘Fasin blong hem i gud tumas, mo hem i stret olwe nomo. Oltaem, tingting blong hem bambae i stap strong mo oltaem hem i stap mekem ol samting we i stret, mo i stap mekem sem mak nomo long olgeta man.’ (Dutronome 32:3-5) Folem vas ya, yumi save talem se fastaem Setan hem i wan gudfala enjel, sem mak olsem ol narafala enjel blong God.

Esikel 28:15 i tokbaot wan gudfala enjel we biaen i kam Setan. Hem i talem se: “I stat long taem we mi mi mekem yu, fasin blong yu i stret gud, be biaen, yu stat blong mekem ol rabis fasin.” Vas ya i soemaot se fastaem Setan i stret gud mo i no mekem rabis fasin.

Enjel ya we biaen i kam Setan, hem i olsem ol narafala enjel we oli save jusum blong mekem fasin we i stret, no fasin we i no stret. Be enjel ya i jusum blong agensem God mo i pulum Adam mo Iv blong tufala i joen wetem hem, from samting ya hem i tekem nem ya Setan, we i minim “Man we i agensem man.”—Jenesis 3:1-5; Revelesen 12:9.