Go long ol haf insaed long hem

?Wetaem Ol Man Oli Raetem Ol Stori Blong Jisas?

?Wetaem Ol Man Oli Raetem Ol Stori Blong Jisas?

Ansa we Baebol i givim

Aposol Jon i raetem ol samting we oli hapen long laef blong Jisas. Hem i raetem se: “Man we i luk samting ya, hem i talemaot, mo tok blong hem i tru mo hem i save se samting we hem i talem i tru, olsem nao yufala tu i save bilif.”—Jon 19:35.

Wan risen from wanem yumi save trastem ol stori blong Jisas long Gospel blong Matiu, Mak, Luk, mo Jon hemia se, olgeta oli raetem stori blong ol samting we plante man oli luk long taem ya. Sam buk oli soemaot se Matiu i raetem Gospel blong hem samwe long eit yia afta long ded blong Jisas, hemia samwe long yia 41 Kristin taem. Plante man blong stadi oli talem se oli raetem ol Gospel ya afta long yia 41 Kristin taem, nating se i olsem, evriwan i agri se evri buk blong Niu Testeman oli raetem long taem blong ol aposol bifo.

Ol man oli luk Jisas taem hem i laef long wol, mo oli luk we hem ded mo i laef bakegen, mo samting ya i tru folem ol stori we i stap long ol Gospel. Taswe, sipos ol man oli luk se ol stori we i stap long ol Gospel ya i no stret, bambae oli no agri long stori ya. Wan man blong hae save we nem blong hem Frederick. F. Bruce i talem se: “Wan samting we i mekem ol man oli trastem ol toktok we ol aposol oli talemaot hemia se, ol man long taem ya ‘oli no jes luk ol samting we oli hapen,’ be oli ‘save tu ol samting ya’”(Ol Wok 2:22).