Go long ol haf insaed long hem

?Wanem Ya “Ol Ki Blong Kingdom”?

?Wanem Ya “Ol Ki Blong Kingdom”?

Ansa we Baebol i givim

“Ol ki blong Kingdom,” we samtaem oli talem se “ol ki blong go long Kingdom,” i minim raet blong openem rod blong ol man oli “go insaed long Kingdom blong God.” (Matiu 16:19; The New American Bible; Ol Wok 14:22) * Jisas i givim long Pita “ol ki blong Kingdom blong heven.” Hemia i min se Pita i kasem raet blong soemaot long ol man we tabu spirit i makemaot olgeta, se oli save gat nambawan janis ya blong go insaed long Kingdom long heven.

?Ol ki ya oli blong mekem wanem?

Pita i yusum raet we God i givim long hem, blong openem rod blong tri grup blong ol man oli go insaed long Kingdom:

  1. Ol man Jiu we oli Kristin, mo ol man Jiu we oli kam Kristin. Smoltaem afta we Jisas i ded, Pita i leftemap tingting blong ol man Jiu we oli Kristin, blong oli bilif long Jisas olsem man ya we God i jusumaot blong i rul long Kingdom. Pita i soemaot long olgeta, ol samting we oli mas mekem blong God i sevem olgeta. Pita i openem rod blong oli go insaed long Kingdom, mo plante oli “glad long ol tok blong hem.”​—Ol Wok 2:​38-​41.

  2. Ol man Sameria. Biaen, ol aposol oli sanem Pita i go long ol man Sameria. * Hem i yusum bakegen ki ya blong Kingdom taem hem wetem aposol Jon, “tufala i prea blong oli kasem tabu spirit.” (Ol Wok 8:​14-​17) Hemia i openem rod blong ol man Sameria oli go insaed long Kingdom.

  3. Ol man blong ol narafala neson. Long tri yia haf afta we Jisas i ded, God i soemaot long Pita se ol man blong ol narafala neson (ol man we oli no ol man Jiu), oli gat janis blong go insaed long Kingdom. Ale, Pita i yusum wan long ol ki ya taem hem i prij long ol man blong ol narafala neson. Hemia i openem rod blong olgeta oli kasem tabu spirit, oli kam ol Kristin, mo oli kam ol man blong Kingdom.​—Ol Wok 10:30-​35, 44, 45.

?I minim wanem blong “go insaed long Kingdom blong God”?

Olgeta we oli “go insaed long Kingdom” oli kam ol king we oli rul wetem Jisas long heven. Baebol i talemaot se bambae oli “sidaon long ol jea blong king” mo “oli rul long olgeta man long wol.”​—Luk 22:29, 30; Revelesen 5:​9, 10.

Ol rong tingting long saed blong ol ki blong Kingdom

Rong tingting: Pita i jusum se hu bambae i go long heven.

Trutok: Baebol i talem se Kraes Jisas, be i no Pita, we bambae i “jajem olgeta we oli laef mo olgeta we oli ded.” (2 Timoti 4:​1, 8; Jon 5:​22) Mo tu, Pita i talem se Jisas nao ‘hem i man ya we God i putumap blong i jajem ol man we oli laef mo olgeta we oli ded.’​—Ol Wok 10:34, 42.

Rong tingting: Heven i wet long Pita blong i jusum wetaem blong yusum ol ki blong Kingdom.

Trutok: Taem Jisas i tokbaot ol ki blong Kingdom, hem i talem long Pita se: “Eni samting we yu lokem long wol ya, God bambae i lokem long heven. Mo eni samting we yu openem long wol ya, God bambae i openem long heven.” (Matiu 16:19, The New American Bible) Sam man we oli ridim vas ya, oli ting se Pita nao i stap mekem ol desisen we bambae heven i folem, be tingting ya i no stret. Ol tok blong vas ya we oli kamaot long Grik lanwis, i soemaot se Pita i folem ol desisen we oli kamaot finis long heven, be i no hem we i mekem ol desisen fastaem.

Ol stori blong Baebol oli soemaot se Pita i folem ol desisen we oli kamaot long heven taem hem i yusum ol ki blong Kingdom. Eksampol, hem i folem tok we i kamaot long God taem hem i yusum namba tri ki.​—Ol Wok 10:19, 20.

^ par. 3 Samtaem, Baebol i yusum tok ya “ki” blong tokbaot raet we man i kasem long wan samting, mo wan wok we hem i mas mekem.​—Aesea 22:20-​22; Revelesen 3:​7, 8.

^ par. 7 Ol man Sameria oli gat wan skul we i defren long skul blong ol man Jiu, be oli gat sam tijing we oli kamaot long Loa we Jehova i givim Moses.