Go long ol haf insaed long hem

?Wanem Nao Faswan Sin?

?Wanem Nao Faswan Sin?

Ansa we Baebol i givim

Adam mo Iv oli faswan man mo woman we oli mekem sin. Taem tufala i no obei long God mo tufala i kakae “tri ya we frut blong hem i save mekem yu yu save ol fasin we i gud, mo ol fasin we i nogud,” tufala i mekem samting ya we plante man oli singaot se faswan sin. * (Jenesis 2:16, 17; 3:6; Rom 5:19) Adam mo Iv i no gat raet blong kakae frut blong tri ya, from we hem i pija blong raet we God i gat blong rul, mo raet we hem i gat blong talem wanem i gud mo wanem i nogud long ol man. Taswe taem Adam mo Iv i kakae frut blong tri ya, tufala i soemaot se tufala wan i gat raet blong jusum wanem i gud mo wanem i nogud. Taem tufala i mekem olsem, tufala i sakemaot raet ya we God i gat blong talem wanem i gud mo wanem i nogud.

 ?Olsem wanem “faswan sin” i spolem Adam mo Iv?

From we Adam mo Iv i mekem sin, tufala i kam olfala mo biaen tufala i ded. Tufala i spolem fasin fren blong tufala wetem God mo tufala i lusum janis ya blong laef olwe long gudfala helt.—Jenesis 3:19.

 ?Olsem wanem “faswan sin” i spolem yumi?

Adam mo Iv i pasem nogud frut blong sin blong tufala i go long olgeta pikinini we oli kamaot biaen long tufala. Hemia i sem mak olsem wan papa o mama i gat wan rabis sik, mo i pasem sik ya i go long ol pikinini blong hem taem oli bon. (Rom 5:12) Long sem fasin, evri man oli bon “long sin,” * hemia i min se yumi bon we yumi no stret gud olgeta mo i isi blong yumi mekem samting we i rong.—Ol Sam 51:5; Efesas 2:3.

From we yumi gat sin, o yumi no stret gud olgeta, yumi stap sik, yumi kam olfala, mo yumi ded. (Rom 6:23) Mo tu, yumi stap safa from ol nogud frut we oli kamaot from ol mastik blong yumi wan mo blong ol narafala.—Prija 8:9; Jemes 3:2.

 ?Yumi save kam fri long ol nogud samting we i kamaot from “faswan sin”?

Yes. Baebol i talem se Jisas i ded “olsem wan sakrefaes blong stretem sin.” (1 Jon 4:10, futnot) Sakrefaes blong Jisas i save mekem yumi kam fri long ol nogud samting we yumi kasem from sin, mo i save mekem yumi kasembak samting we Adam mo i Iv i lusum—hemia blong laef olwe long wan gudfala helt.—Jon 3:16. *

 Rong tingting long saed blong “faswan sin”

Rong tingting: Faswan sin i mekem se yumi neva save kam fren blong God.

Tingting we i tru: God i no blemem yumi from samting we Adam mo Iv i mekem. Hem i kasemsave se yumi no stret gud olgeta, mo hem i no ekspektem yumi blong mekem wan samting we yumi no naf blong mekem. (Ol Sam 103:14) Nating se yumi stap safa from sin ya we yumi kasem long Adam mo Iv, yumi gat nambawan janis ya blong fren wetem God.—Ol Proveb 3:32.

Rong tingting: Taem man i baptaes hem i kam fri long faswan sin, taswe ol bebi oli mas baptaes.

Tingting we i tru: I tru se yumi mas baptaes blong yumi save sef, be tu, bilif we man i gat long sakrefaes blong Jisas i save tekemaot sin blong wan man. (1 Pita 3:21; 1 Jon 1:7) From we trufala bilif i stanap long save, i no posibol blong ol smol bebi oli gat bilif. Mo tu, Baebol i no sapotem tijing ya blong baptaesem ol bebi. Pruf blong samting ya i klia long taem blong ol fas Kristin. Olgeta oli no stap baptaesem ol bebi, be oli baptaesem olgeta we oli gat bilif—“ol man mo ol woman” we oli gat bilif long Tok blong God.—Ol Wok 2:41; 8:12.

Rong tingting: God i singaot trabol i kam long woman from we Iv i faswan blong kakae frut blong tri we God i putum tabu long hem.

Tingting we i tru: God i no singaot trabol i kam long woman, be hem i singaot trabol i kam long “snek ya blong bifo we oli singaot hem se Devel mo Setan,” we hem nao i trikim Iv blong mekem sin. (Revelesen 12:9; Jenesis 3:14) Antap long hemia, God i luk Adam se hem nao i responsibol blong faswan sin ya, be i no waef blong hem.—Rom 5:12.

Ale, ?from wanem God i talem se Adam bambae i bos long woman blong hem? (Jenesis 3:16) Taem God i talem tok ya, hemia i no min se hem i sapotem fasin ya blong man i luk woman blong hem olsem slef blong hem. Be hem i jes wantem eksplenem se bambae i gat sam nogud frut i kamaot from sin ya, olsem long saed blong fasin fren blong man mo woman. God i wantem se man i lavem mo i ona long waef blong hem, mo i soem bigfala respek long woman blong hem.—Efesas 5:25; 1 Pita 3:7.

Rong tingting: Faswan sin i kamaot from rabis fasin blong seks.

Tingting we i tru: Faswan sin i no kamaot from rabis fasin blong seks from ol risen ya:

  • Taem Adam i stap hem wan, we hem i no gat woman yet, God i talem long Adam blong i no kakae frut blong tri ya we i save mekem hem i save ol fasin we i gud, mo ol fasin we i nogud.—Jenesis 2:17, 18.

  • God i talem long Adam mo Iv blong “gat plante pikinini.” (Jenesis 1:28) Taswe bambae i krangke nomo blong God i panisim faswan man mo woman from samting we hem i talem long tufala blong mekem.

  • Adam mo Iv i no mekem sin long semtaem—fastaem Iv mo biaen hasban blong hem.—Jenesis 3:6.

  • Baebol i agri long fasin blong seks bitwin wan hasban mo waef blong hem.—Ol Proveb 5:18, 19; 1 Korin 7:3.

^ par. 3 Tok ya “faswan sin” i no stap long Baebol. Blong talem stret, faswan sin we Baebol i tokbaot hemia giaman tok we Setan i talem blong trikim Iv. (Jenesis 3:4, 5; Jon 8:44) Nating se i olsem, long haf ya bambae oli yusum tok ya “faswan sin” blong tokbaot sin we Adam mo Iv i mekem.

^ par. 11 Tok ya “sin” long Baebol i no minim nomo ol nogud samting we man i mekem, be i minim tu ol nogud samting we oli kamaot from sin we yumi kasem long Adam mo Iv.

^ par. 14 Blong lanem moa long saed blong sakrefaes blong Jisas mo olsem wanem yumi save kasem blesing from, yu luk haf ya “Jisas i Sevem Ol Man—?Hem i Mekem Olsem Wanem?”