Ol Sam 51:1-19

  • Prea blong wan man we i tanem tingting blong hem

    • Gat sin finis taem mi stap long bel blong mama blong mi (5)

    • ‘Yu tekemaot sin blong mi, nao bambae mi klin’ (7)

    • “Plis yu wokem wan hat we i klin gud insaed long mi” (10)

    • Wan hat we i harem nogud i mekem God i glad (17)

Long daerekta. Singsing blong Deved, taem profet ya Natan i go luk Deved biaen long taem ya we Deved i mekem seks wetem Batseba.+ 51  O God, from fasin blong yu blong lavem man oltaem, plis yu kaen long mi.+ Mo from bigfala sore blong yu, plis yu ravemaot ol rong blong mi.+   Yu wasemaot olgeta mastik blong mi,+Mo yu tekemaot sin blong mi, yu mekem mi klin.+   From we mi mi save gud ol rong blong mi,Mo sin blong mi i stap oltaem long fored blong mi.*+   Sin we mi mekem, mi mekem agensem yu, yes agensem yu fastaem.*+ Mi mi mekem samting we i nogud long ae blong yu.+ Taswe yu yu wan stret man taem yu toktok,Mo yu mekem i stret taem yu jajem man.+   !Yu luk! Mi mi man nogud stat taem we mi bon,Mo mama blong mi we i gat bel long mi, i gat sin tu.*+   !Yu luk! Yu yu glad taem yu luk trutok long hat blong man.+ Yu tijim hat blong mi blong i save waes we i tru.   Yu yusum plant ya hisop blong tekemaot sin blong mi, nao bambae mi klin.+ Yu wasem mi, nao bambae mi kam waet bitim sno.+   Yu letem mi mi harem noes blong olgeta we oli glad mo oli stap harem gud,Olsem nao, ol bun we yu smasem olgeta, bambae oli glad.+   Yu tanem fes blong yu i gowe* long ol sin blong mi,+Mo yu waepemaot* olgeta mastik blong mi.+ 10  O God, plis yu wokem wan hat we i klin gud insaed long mi,+Mo yu putum wan niufala tingting* insaed long mi,+ yes, wan we i stap strong oltaem. 11  Yu no aotem mi long fes blong yu. Mo yu no tekemaot tabu spirit blong yu long mi. 12  Yu mekem mi mi glad bakegen, olsem taem ya we yu sevem mi.+ Yu pulum mi blong mi glad nomo blong obei long yu.* 13  Bambae mi tijim ol man nogud long ol fasin blong yu,+Olsem nao, ol man blong mekem sin bambae oli kambak long yu. 14  O God, yu yu God ya we i sevia blong mi.+ Plis yu sevem mi blong mi no gat fol from blad we i ron,+Olsem nao, tang blong mi bambae i glad i stap talemaot stret fasin blong yu.+ 15  O Jehova, yu openem maot blong mi,Olsem nao maot blong mi i save presem yu.+ 16  From yu yu no wantem wan sakrefaes, sipos no mi save givim long yu.+ Yu yu no glad long ofring we oli bon fulwan.+ 17  Ol sakrefaes we God i glad long olgeta, hemia taem man i sore from samting we hem i mekem. O God, man we hat blong hem i brok mo i harem nogud tumas, bambae yu no tanem baksaed long hem.*+ 18  From gudfala fasin blong yu, plis yu mekem i gud long Saeon. Yu bildimap ol stonwol blong Jerusalem. 19  Nao bambae yu yu glad long ol sakrefaes blong stret fasin,Hemia ol sakrefaes we oli bonem mo ol ofring we oli bonem fulwan i kam long yu,Nao bambae ol man oli bonem ol bul long olta blong yu, i kam long yu.+

Ol futnot

NT: “long tingting blong mi.”
PT: “yu nomo.”
NT: “Mi mi sinman stret long taem we mama blong mi i gat bel long mi.”
NT: “yu ravemaot.”
NT: “Yu haedem fes blong yu.”
PT: “spirit.”
PT: “I gud yu sapotem mi, yes yu givim wan tingting we i glad blong obei.”
NT: “yu no lukluk nogud long hem.”