Ol Sam 33:1-22

  • Presem Man ya we i wokem olgeta samting

    • “Singim wan niufala singsing long hem” (3)

    • Jehova i yusum tok blong hem mo spirit blong hem blong wokem olgeta samting (6)

    • Nesen blong Jehova i glad (12)

    • Ae blong Jehova i stap lukluk long evri ples (18)

33  Yufala we i gat stret fasin, yufala i glad, yufala i singsingaot from Jehova.+ I stret nomo blong ol stret man oli presem hem.   Yufala i plei long hap blong talem tangkiu long Jehova. Yufala i plei long instramen we i gat ten string blong singim ol sing blong presem* hem.   Yufala i singim wan niufala singsing long hem,+Yufala i plei gud long ol instramen we i gat string, mo yufala i singsingaot wetem, we yufala i glad.   From tok blong Jehova i stret,+Mo evri samting we hem i mekem, man i save trastem.   Hem i laekem stret fasin mo jastis.+ Wol i fulap gud long fasin blong Jehova blong lavem man oltaem.+   Jehova i mekem heven long tok blong hem nomo,+Mo from spirit* blong maot blong hem, hem i mekem evri samting we i stap long hem.*   Hem i hivimap solwota i kam olsem wan bigfala stonwol.+ Hem i putum ol wota we oli stap mekem bigfala noes, long ol stohaos.   I gud fulwol i fraet* long Jehova.+ I gud evriwan we i stap long gudfala graon ya, oli respektem hem bigwan.   From taem hem i tok, samting ya i kamtru.+ Hem i givim oda, mo samting ya i stanap strong.+ 10  Jehova i spolem finis ol plan* blong ol nesen.+ Hem i blokem finis ol plan* blong ol man.+ 11  Be ol desisen* blong Jehova bambae oli stanap olwe.+ Ol tingting long hat blong hem, oli stap bifo finis i kam mo bambae i stap olwe. 12  Nesen we God blong hem Jehova, hem i glad,+Hemia ol man we hem i bin jusumaot olgeta blong oli stap olsem ol samting we i blong hem nomo.+ 13  Jehova i stap long heven, i lukluk i kamdaon. Hem i luk olgeta man long wol.+ 14  Hem i stap long ples blong hem,Hem i stap wajem gud ol man we oli stap long wol. 15  Hem nao i stap mekem hat blong olgeta evriwan. Hem i jekemgud evri wok blong olgeta.+ 16  Wan bigfala grup blong ol soldia i no save sevem wan king.+ Wan strong man, bigfala paoa blong hem i no save sevem hem.+ 17  Hos i olsem wan giaman hop, i no save sevem man.*+ Bigfala paoa blong hem i no save mekem se man i ronwe long trabol. 18  !Yufala i luk! Ae blong Jehova i wajem olgeta we oli fraet* long hem,+Hemia olgeta we oli stap wet long fasin blong hem blong lavem man oltaem, 19  Blong i tekemaot olgeta* blong oli no ded,Mo blong i holem olgeta oli stap laef, long taem we kakae i sot.+ 20  Yumi* stap wet long Jehova. Hem nao i stap halpem yumi mo i sil blong yumi.+ 21  Hat blong yumi i glad tumas from hem,From yumi trastem tabu nem blong hem.+ 22  O Jehova, i gud fasin blong yu blong lavem man oltaem, i stap wetem mifala,+Taem mifala i stap gohed blong wet long yu.+

Ol futnot

NT: “plei miusik blong presem.”
NT: “win.”
PT: “olgeta ami blong hem.”
NT: “tinghevi.”
NT: “advaes.”
NT: “tingting.”
NT: “plan.”
NT: “i no save mekem man i win.”
NT: “tinghevi.”
NT: “sol blong olgeta.”
NT: “Sol blong yumi i.”