Ol Sam 56:1-13

  • Wan prea we man i mekem taem oli ronem hem blong kilim hem

    • “God ya, mi mi trastem hem” (4)

    • “Ol wota blong ae blong mi long skin botel” (8)

    • “?Man we i nating nomo, i save mekem wanem long mi?” (4, 11)

Long daerekta. Blong plei folem “Sotleg We i Stap Kwaet Mo i Stap Longwe.” Miktam.* Singsing blong Deved, taem ol man Filistia oli holem hem long Gat.+ 56  O God, yu kaen long mi, from we ol man oli stap atakem mi.*Oli gohed blong faet agensem mi mo spolem mi fuldei.   Ol enemi blong mi oli stap traehad fuldei blong kasem mi. Mo plante oli mekem stronghed, oli faet agensem mi.   Taem mi fraet,+ mi trastem yu.+   God, hemia God ya we mi leftemap tok blong hem,God ya, mi mi trastem hem, mo mi no fraet. ?Man we i nating nomo,* i save mekem wanem long mi?+   Mo long fuldei oli stap spolem ol samting we mi intres long olgeta. Wan samting nomo i stap long tingting blong olgeta, hemia blong spolem mi.+   Oli haed rere blong atakem mi. Oli wajem mi long evri ples we mi pas long hem,+From oli wantem tekemaot laef* blong mi.+   God, plis yu lego olgeta from ol rabis fasin blong olgeta. Mo taem yu kros, plis yu pulumdaon ol nesen.+   Yu stap wajem mi long evri ples we mi go long hem.+ Plis yu fulumap ol wota blong ae blong mi long skin botel blong yu.+ Yu yu makemdaon olgeta long buk blong yu finis.+   Long dei we mi singaot from help, ol enemi blong mi bambae oli ron i gobak.+ Mi mi bilif strong long samting ya, hemia se: God i stap long saed blong mi.+ 10  God, hemia God ya we mi leftemap tok blong hem,Jehova, hemia God ya we mi leftemap tok blong hem, 11  God ya, mi mi trastem hem, mo mi no fraet.+ ?Man we i nating nomo, i save mekem wanem long mi?+ 12  God, ol promes we mi mekem long yu, oli holemtaet mi yet.+ Bambae mi presem yu blong talem tangkiu.+ 13  From yu yu tekemaot mi* blong mi mi no ded+Mo yu no letem leg blong mi i fas long wan samting,+Nao mi save wokbaot long fes blong God, long laet blong ol man we oli laef.+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
NT: “stap openem maot blong olgeta olsem we oli wantem tumas blong kakae.”
PT: “Man we i gat mit mo blad.”
NT: “sol.”
NT: “sol blong mi.”