Ol Sam 4:1-8

  • Prea blong man we i trastem God

    • “Yufala i save harem nogud, be yufala i no mas mekem sin” (4)

    • ‘Bambae mi slip long pis’ (8)

Long daerekta. Blong sing wetem ol instramen we i gat string. Singsing blong Deved. 4  God blong mi we yu gat stret fasin,+ taem mi singaot, plis yu ansa long mi. Yu mekem wan rod blong mi kamaot long hem* taem mi stap long trabol. Yu kaen long mi mo yu harem prea blong mi.   Ol pikinini blong man, ?bambae yufala i mekem haenem blong mi i kam olsem samting blong sem, gogo kasem wetaem??Bambae yufala i laekem samting we i blong nating nomo mo lukaotem samting we i no tru, gogo kasem wetaem? (Selah)   Yufala i mas save se Jehova bambae i tritim man blong hem we i holemstrong long hem, long wan spesel fasin.*Jehova bambae i harem mi taem mi singaot i go long hem.   Yufala i save harem nogud, be yufala i no mas mekem sin.+ I gud yufala i talem tok blong yufala long hat nomo, taem yufala i stap long bed blong yufala, mo yufala i stap kwaet. (Selah)   I gud yufala i givim ol sakrefaes blong stret fasin,Mo yufala i trastem Jehova.+   I gat plante man oli stap talem se: “?Hu bambae i soemaot wan gudfala samting long mifala?”O Jehova, yu letem laet long fes blong yu i saen long mifala.+   Glad we yu fulumap long hat blong mi i bigwan moaBitim glad blong olgeta we oli gat plante niu waen mo sid blong havestem.   Bambae mi ledaon mo mi slip long pis,+From we yu nomo, O Jehova, yu mekem mi mi stap gud.+

Ol futnot

PT: “Yu mekem wan bigfala spes.”
NT: “bambae hem i mekem man we i stap tru long hem i stap defren; i makemaot olgeta se oli blong hem nomo.”