Ol Sam 44:1-26

  • Wan prea blong askem help

    • “Yu nao yu sevem mifala” (7)

    • “Olsem ol sipsip we i blong kilim nomo” (22)

    • “!Yu girap, yu kam olsem helpa blong mifala!” (26)

Long daerekta. Singsing blong ol boe blong Kora.+ Maskil.* 44  God, mifala i harem ol samting ya stret long sora blong mifala,Ol olfala blong mifala oli bin talemaot long mifala,+Ol wok we yu mekem long taem blong olgeta,Long ol dei ya bifo.   Yu ronemaot ol nesen long han blong yu nomo+Mo yu putum ol olfala blong mifala long ples blong olgeta.+ Yu smasem gud ol nesen mo yu ronemaot olgeta.+   Ol graon ya we oli tekem i blong olgeta, oli no kasem from naef blong faet blong olgeta,+Mo han blong olgeta i no mekem se oli win.+ Be raethan blong yu mo paoa blong yu+ mo laet blong fes blong yu, i mekem se oli win,From yu yu glad long olgeta.+   O God, yu yu King blong mi.+ Yu givim oda blong Jekob i win we i win gud.*   Long paoa blong yu, bambae mifala i ronem ol enemi blong mifala oli gobak.+ Mo long nem blong yu, bambae mifala i ron antap long olgeta we oli stap girap agensem mifala.+   From mi mi no trastem bonara blong mi,Mo naef blong faet blong mi, i no save sevem mi.+   Yu nao yu sevem mifala long ol enemi blong mifala,+Yu nao yu daonem olgeta we oli agensem mifala.   Bambae mifala i presem God fuldei,Mo bambae mifala i stap talem tangkiu long nem blong yu olwe. (Selah)   Be naoia yu sakemaot mifala mo yu daonem mifala,Mo yu no go long faet wetem ol ami blong mifala. 10  Yu gohed blong mekem se mifala i stap ronwe long ol enemi blong mifala.+ Olgeta we oli no laekem mifala nating, oli stap tekem eni samting we oli wantem. 11  Yu letem mifala i go blong oli kilim mifala olsem sipsip. Yu ronemaot mifala i go stap wanwan olbaot long ol nesen.+ 12  Yu salem ol man blong yu long wan praes we i daon olgeta,+Yu no mekem wan profit nating long hem.* 13  Yu mekem se ol neba blong mifala, oli stap tok nogud long mifala,Mifala i kam olsem wan samting we ol man raonabaot long mifala oli stap laf long hem, mo oli stap jikim. 14  Yu mekem mifala i kam olsem wan samting* we ol nesen oli stap laf long hem,+Mo wan samting we ol man oli stap saksakem hed blong olgeta from. 15  Mi harem se mi sem fuldei,Mo sem i kilim nogud mi, 16  From ol tok jik mo tok nogud we oli stap talem,From we enemi blong mifala i stap givimbak long mifala. 17  Olgeta samting ya i kasem mifala, be mifala i no fogetem yu yet,Mo mifala i no brekem kontrak blong yu.+ 18  Hat blong mifala i no gowe long stret rod. Trak blong leg blong mifala i no gowe long rod blong yu. 19  Be yu yu smasem nogud mifala, long ples we ol wael dog ya jakol oli stap long hem. Yu kavremap mifala long bigfala tudak. 20  Sipos mifala i bin fogetem nem blong God blong mifala,No sipos mifala i leftemap han blong mifala blong prea long wan god blong narafala kantri, 21  ?Yu no ting se God bambae i faenemaot?Hem i save gud ol samting we oli stap haed long hat.+ 22  Evri dei, oli stap kilim mifala i ded, from nem blong yu. Oli luk mifala olsem ol sipsip we i blong kilim i ded nomo.+ 23  O Jehova, yu girap. ?From wanem yu gohed blong slip olsem?+!Yu wekap! Yu no stap sakemaot mifala olsem olwe.+ 24  ?From wanem yu haedem fes blong yu??From wanem yu fogetem ol harem nogud blong mifala, mo ol raf fasin we mifala i stap fesem? 25  From naoia oli daonem mifala,* mifala i stap finis long das. Oli pusum bodi blong mifala i fasgud long graon.+ 26  !Yu girap, yu kam olsem helpa blong mifala!+Mo from fasin blong yu blong lavem man oltaem, plis yu sevem* mifala.+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
NT: “oda blong sevem Jekob.”
NT: “long praes blong olgeta.”
PT: “wan proveb.” Yu luk Diksonari.
NT: “sol blong mifala.”
PT: “pembak.”