Ol Sam 13:1-6

  • Wantem tumas we Jehova i sevem yu

    • ‘O Jehova, ?gogo kasem wetaem?’ (1, 2)

    • Jehova i blesem man bigwan (6)

Long daerekta. Singsing blong Deved. 13  O Jehova, ?bambae yu fogetem mi gogo kasem wetaem? ?Blong olwe??Bambae yu haedem fes blong yu long mi gogo kasem wetaem?+   ?Bambae mi* wari gogo kasem wetaem,We evri dei mi stap harem nogud long hat blong mi??Bambae ol enemi blong mi oli winim mi gogo kasem wetaem?+   O Jehova God blong mi, yu lukluk mi mo yu ansa long mi. Yu mekem ae blong mi i luk laet, olsem nao mi no save slip long ded,   Nao bambae enemi blong mi i no talem se: “!Mi mi winim hem finis!”Yu no letem ol man we oli agensem mi oli glad from mi foldaon.+   Be mi, mi mi trastem fasin blong yu blong lavem man oltaem,+Hat blong mi bambae i glad from ol samting we yu mekem blong sevem man.+   Bambae mi sing long Jehova, from we hem i blesem mi bigwan.*+

Ol futnot

NT: “sol blong mi i.”
NT: “hem i stap mekem i gud long mi.”