Ol Sam 60:1-12

  • God i winim ol enemi

    • Samting we man i mekem blong sevem man, i nating nomo (11)

    • “Bambae mifala i kasem paoa long God” (12)

Long daerekta. Blong plei folem “Ol Lili We i Olsem Rimaenda.” Miktam.* Blong Deved. I blong tijim man. Taem hem i faet wetem Aram-naharaem mo Aram-Joba, mo Joab i gobak, i kilim i ded 12,000 man Edom long Vali Blong Sol.+ 60  O God, yu yu lego mifala finis, yu smasem nogud mifala.+ !Yu kros long mifala, be naoia plis yu tekembak mifala!   Bifo, yu mekem wol i seksek, yu brekem i open bigwan. Plis yu fiksimap ol ples we oli brobrok, from we hem i stap folfoldaon.   Yu bin mekem ol man blong yu oli safa bigwan. Yu mekem mifala i dring waen, nao mifala i stap wokbaot lelei olbaot.+   Yu givim* wan saen long olgeta we oli stap fraet long yuBlong oli ronwe mo oli trikim ol ara. (Selah)   Olsem nao ol man we yu lavem olgeta tumas oli save kamaot long trabol,Yu sevem mifala wetem raethan blong yu mo yu ansa long mifala.+   God i tabu,* mo hem i bin talem se:“Bambae mi glad, bambae mi givimaot Sekem, olsem samting we wan papa i pasem i go long pikinini blong hem,+Mo bambae mi makemaot Vali* Blong Sukot, i go long eni man we mi wantem.+   Gilead i blong mi, mo Manase tu,+Mo Efrem i olsem hat blong faet long hed blong mi,*Juda i olsem stik we mi holem blong givim oda.+   Moab i olsem besin blong wasem han mo leg blong mi.+ Bambae mi sakem sandel blong mi i go long Edom.+ Mo bambae mi singaot i go long Filistia from mi win.”+   ?Hu bambae i tekem mi mi go long taon ya we ol ami oli raonem finis?*?Hu bambae i lidim mi mi go kasem Edom?+ 10  O God, yu nao yu sud mekem samting ya, be yu no wantem mifala,Yu yu God blong mifala, be yu no moa go wetem ol ami blong mifala long faet.+ 11  Yu halpem mifala taem mifala i harem nogud,From samting we man i save mekem blong sevem man, i nating nomo.+ 12  Bambae mifala i kasem paoa long God,+Mo bambae hem i purumbut long ol enemi blong mifala.+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
MNT: “Yu yu givim finis.”
MNT: “i stap long holi ples blong hem.”
NT: “Levelples Long Medel Blong Ol Hil.”
PT: “i sefples blong haed blong mi.”
MNT: “we ol stonwol oli raonem gud.”