Ol Sam 132:1-18

  • Jusumaot Deved mo Saeon

    • “Yu no sakemaot man ya we yu makemaot hem” (10)

    • Ol pris blong Saeon oli werem rod blong sevem man olsem klos (16)

Wan Singsing Blong Go Antap. 132  O Jehova, plis yu tingbaot DevedMo hadlaef we hem i stap kasem,+   Yu tingbaot strong promes we hem i bin mekem long Jehova,Yes, promes ya we hem i bin mekem long God blong Jekob we i gat Bigfala Paoa+ i se:   “Bambae mi no go insaed long tent blong mi, yes long hom blong mi.+ Bambae mi no ledaon long longfala jea blong mi, yes long bed blong mi.   Bambae mi no satem ae blong mi slip,Mo bambae mi no letem ae blong mi i sat nao mi slip,   Gogo mi faenem wan ples blong Jehova,Wan gudfala haos* blong God ya blong Jekob, we i gat Bigfala Paoa.”+   !Yufala i luk! yumi bin harem nius blong hem long Efrata,+Mo yumi faenem long ples ya we i gat dakbus long hem.+   I gud yumi go insaed long haos* blong hem,+I gud yumi go long stul blong leg blong hem yumi bodaon.+   O Jehova, yu girap, yu kam long ples blong spel blong yu,+Yu mo Bokis ya we i saen blong paoa blong yu.+   I gud ol pris blong yu oli werem stret fasin olsem klos,Mo i gud ol man we oli holemstrong long yu, oli glad oli singsingaot. 10  Mo from Deved, man blong wok blong yu,Plis yu no sakemaot man ya we yu makemaot hem.+ 11  Jehova i mekem wan strong promes finis wetem Deved,I sua se bambae hem i no tanem baksaed long tok we hem i talem se:“Wan long ol pikinini blong yu,Bambae mi mekem hem i sidaon long tron* blong yu.+ 12  Sipos ol boe blong yu oli holem kontrak blong miMo ol rimaenda we mi tijim olgeta long hem,+Ol boe blong olgeta tuBambae oli sidaon long tron* blong yu olwe.”+ 13  Jehova i jusumaot Saeon finis,+Hem i wantem se ples ya i kam hom blong hem,+ hem i se: 14  “Ples ya nao bambae mi stap olwe long hem,Bambae mi laef long ples ya,+ from hem i samting we mi wantem. 15  Bambae mi blesem hem bigwan, mi givim plante kakae long hem,Bambae mi mekem se ol puaman long hem oli harem gud long plante kakae.*+ 16  Bambae mi mekem rod blong sevem man, i kam klos blong ol pris blong hem,+Mo ol man ples ya we oli stap holemstrong, bambae oli glad, oli singsingaot.+ 17  Bambae mi mekem se paoa* blong Deved i gru long ples ya, i kam bigwan. Mi mi rerem finis wan laet blong man we mi makemaot hem.+ 18  Bambae mi mekem sem i kavremap ol enemi blong hem olsem wan klos,Be hat* long hed blong hem, bambae i saen oltaem.”+

Ol futnot

NT: “Wan bigfala tabenakel.”
NT: “long bigfala tabenakel.”
NT: “jea blong king.”
NT: “jea blong king.”
PT: “bred.”
PT: “hon.”
NT: “smol hat blong king.”