Ol Sam 148:1-14

  • Olgeta samting oli mas presem Jehova

    • “Ol enjel blong hem, yufala i presem hem” (2)

    • ‘San, mun, mo ol sta, yufala i presem hem’ (3)

    • Yangfala mo olfala bambae oli presem God (12, 13)

148  !Presem Jah!* Yufala we i stap long heven, yufala i presem Jehova,+Yufala we i stap antap, yufala i presem hem.   Ol enjel blong hem, yufala i presem hem.+ Ol ami blong hem, yufala i presem hem.+   San mo mun, yutufala i presem hem. Ol sta we yufala i stap saen, yufala i presem hem.+   Heven we yu stap antap olgeta, yu presem hem,Mo ol wota antap long heven, yufala i presem hem.   I gud oli presem nem blong Jehova,From long tok blong hem nomo, hem i mekem olgeta.+   Hem i mekem se oli stap gogo i no save finis,+Hem i putum wan loa long olgeta we bambae i no save lus samtaem.+   Yufala long wol, yufala i presem Jehova,Yufala ol bigfala animol blong solwota, mo ol dip wota,   Yu laetning mo ston blong aes, sno mo ol tik klaod,Yu strong win we yu stap mekem samting we hem i talem,+   Yufala ol bigfala hil mo ol smol hil,+Ol tri we oli stap karem frut, mo ol tri ya sida,+ 10  Yufala ol wael animol+ mo ol animol blong haos,Ol animol olsem snek mo lised, mo olgeta olsem pijin we oli gat wing, 11  Yufala ol king long wol, mo olgeta nesen,Ol prins, mo ol jaj blong wol,+ 12  Yufala ol yang man mo ol yang woman,*Mo yufala ol olfala man wetem ol yangfala.* 13  I gud oli presem nem blong Jehova,From nem blong hem nomo i hae olgeta, man i no save kasem.+ Paoa blong hem olsem king i hae i bitim wol mo heven.+ 14  Bambae hem i leftemap paoa* blong ol man blong hem,Blong ol man oli presem ol man we oli holemstrong long hem,Hemia ol pikinini blong Isrel, ol man we oli klosap moa long hem. !Presem Jah!*

Ol futnot

NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
PT: “gel we oli no save man yet.”
NT: “Ol olfala wetem ol yangfala.”
PT: “hon.”
NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.