Ol Sam 61:1-8

  • God, wan strong taoa we i stanap agensem ol enemi

    • “Bambae mi wan gest long tent blong yu” (4)

Long daerekta. Blong sing wetem ol instramen we i gat string. Singsing blong Deved. 61  O God, plis yu harem mi taem mi krae from help. Yu lesin gud long prea blong mi.+   Bambae mi stap long ol laswan ples long wol, mi krae i kam long yuTaem tingting blong mi i foldaon.*+ Yu lidim mi mi go antap long wan bigfala ston we i hae bitim mi.+   From yu yu ples blong haed blong mi,Wan strong taoa we i protektem mi long ol enemi.+   Bambae mi wan gest* long tent blong yu blong olwe,+Bambae mi mi haed aninit long ol wing blong yu.+ (Selah)   From we yu, God, yu harem ol promes blong mi finis. Samting we i blong olgeta we oli fraet* long nem blong yu, yu yu givim long mi finis.+   Bambae yu yu ademap moa dei long laef* blong king,+Mo ol yia blong laef blong hem bambae i gohed long ol jeneresen we i kam.   Long fored blong God, bambae hem i stap sidaon i rul* olwe.+ Yu givim long hem,* fasin blong lavem man oltaem mo blong holem promes oltaem, blong tufala i lukaot gud long hem.+   Nao evri dei taem mi stap mekem ol samting we mi promes blong mekem+Bambae mi singim ol sing blong presem* nem blong yu olwe.+

Ol futnot

NT: “tingting blong mi i kam slak.”
NT: “mi stap smoltaem.”
NT: “tinghevi.”
PT: “long ol dei.”
NT: “stap.”
NT: “Yu sanem.”
NT: “plei miusik blong presem.”