Ol Sam 147:1-20

  • Presem God from ol bigfala wok blong hem mo fasin blong hem blong lavem man

    • Hem i mekem olgeta we hat blong olgeta i brok, oli harem gud bakegen (3)

    • Hem i stap singaot olgeta sta long nem blong olgeta (4)

    • Hem i sanem sno i kavremap olgeta ples olsem wul (16)

147  !Presem Jah!* I gud tumas blong singim ol sing blong presem* God blong yumi. !Fasin ya i gud tumas mo i stret nomo blong yumi presem hem!+   Jehova i stap bildim Jerusalem,+Hem i stap tekem ol man Isrel we oli stap wanwan olbaot, oli kam wanples.+   Hem i hilim olgeta we hat blong olgeta i brok,Hem i fasem ol soa blong olgeta.   Hem i kaontem ol namba blong ol sta,Hem i stap singaot olgeta wanwan long nem blong olgeta.+   Masta blong yumi, hem i hae olgeta mo paoa blong hem i strong tumas,+Man i no naf blong makem save blong hem.+   Jehova i stap leftemap ol man we oli gat tingting daon,+Be hem i stap slingim ol man nogud i go long graon.   Yumi sing long Jehova, yumi talem tangkiu long hem,Yumi plei long hap, yumi singsing presem God blong yumi.   Hem nao i kavremap heven long ol klaod,Hem nao i stap givim ren long wol,+Mo Hem nao i stap mekem ol gras oli gru+ long ol bigfala hil.   Hem i givim kakae long ol animol,+Mo long ol pikinini blong pijin ya reven, taem oli singaot from.+ 10  Hem i no glad long paoa blong hos,+Mo nating se leg blong man i strong, be hem i no luk se i impoten.+ 11  Jehova i glad long ol man we oli fraet* long hem,+Hemia olgeta we oli stap wet long fasin blong hem blong lavem man oltaem.+ 12  O Jerusalem, yu leftemap Jehova. O Saeon, yu presem God blong yu. 13  Hem i mekem ol aean blong ol get long taon blong yu, oli strong,Hem i blesem ol pikinini blong yu we oli stap insaed long yu. 14  Hem i mekem se i gat pis long teritori blong yu.+ Hem i mekem yu yu harem gud long ol wit we i beswan.*+ 15  Hem i sanem tok blong hem i kam long wol,Toktok blong hem i ron spid. 16  Hem i sanem sno i kavremap olgeta ples olsem wul.+ Hem i mekem kolkol win i go olbaot olsem asis.+ 17  Hem i slingim ol ston blong aes* i kamdaon, olsem ol makas blong bred.+ ?Hu i save stap gud taem hem i mekem ples i kolkol?+ 18  Hem i sanem toktok blong hem i go, nao oli melt. Hem i mekem win blong hem i blu,+ nao ol wota oli ron. 19  Hem i talemaot tok blong hem long Jekob,Ol rul blong hem mo ol jajmen blong hem long Isrel.+ 20  Hem i no mekem olsem long ol man blong narafala nesen.+ Olgeta oli no save ol jajmen blong hem nating. !Presem Jah!*+

Ol futnot

NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
NT: “plei miusik blong presem.”
NT: “tinghevi.”
PT: “oli fatfat gud.”
NT: “slingim aes.”
NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.