Ol Sam 11:1-7

  • Go long Jehova blong haed

    • “Jehova i stap long holi tempol blong hem” (4)

    • God i no laekem nating eni man we i laekem faet (5)

Long daerekta. Singsing blong Deved. 11  Mi mi stap go haed long Jehova.+ Taswe olsem wanem yufala i save talem long mi* se:“!Yu flae olsem pijin i go long bigfala hil blong yufala!   Yu traem luk, man nogud i stap fasem bonara blong hem. Oli putum ara blong olgeta long string blong bonara,Blong oli stap long tudak, oli sutum olgeta we hat blong olgeta i stret.   Taem oli brebrekem ol fandesen* finis,?Ol stret man oli save mekem wanem?”   Jehova i stap long holi tempol blong hem.+ Tron* blong Jehova i stap long heven.+ Prapa ae blong hem i stap lukluk, ae blong hem we i stap wajgud,* i jekem ol man long wol.+   Jehova i stap jekemgud laef blong stret man mo laef blong man nogud tu.+ Hem* i no laekem nating eni man we i laekem faet.+   Bambae hem i mekem ol trap* oli folfoldaon long ol man nogud olsem ren. Faea mo salfa+ mo win we i hot bambae i fulap long kap blong olgeta.   From we Jehova i stret olgeta,+ hem i laekem ol stret fasin.+ Ol stret man bambae oli luk fes blong hem.*+

Ol futnot

NT: “sol blong mi.”
NT: “fandesen blong jastis.”
NT: “we i open bigwan.”
NT: “Jea blong king.”
NT: “Sol blong hem; Bodi blong hem stret.”
MNT: “sakol blong faea.”
NT: “oli luksave se hem i kaen long olgeta.”