Ol Sam 94:1-23

  • Wan prea blong God i givimbak long man

    • “?Ol man nogud bambae oli gohed kasem wetaem?” (3)

    • Taem Jah i stretem man, bambae i mekem se man i glad (12)

    • God bambae i no lego ol man blong hem (14)

    • “Yusum loa blong mekem trabol” (20)

94  O Jehova, God we yu stap givimbak,+!O God we yu stap givimbak, yu saen i kam!   O Jaj blong wol, yu girap.+ Yu givim panis we i stret long ol praod man.+   O Jehova, ?ol man nogud bambae oli gohed kasem wetaem??Bambae ol man nogud oli gohed blong glad kasem wetaem?+   Oli toktok tumas mo oli stap tok flas,Ol man we oli stap mekem i no stret oli stap leftemap olgeta nomo.   O Jehova, oli spolemgud ol man blong yu,+Mo oli mekem i strong long ol samting we oli blong yu.   Oli kilim ol wido mo ol man blong narafala kantri we oli stap wetem olgeta,Mo oli kilim i ded ol pikinini we oli no gat papa.   Oli talem se: “Jah i no luk,+God blong Jekob i no luksave.”+   Yufala we i no gat hed, yufala i mas kasemsave samting ya,Ol krangke man, ?wetaem bambae yufala i soemaot se yufala i gat hed?+   ?Yufala i ting se Man we i mekem* sora, hem i no save harem??Yufala i ting se Man we i mekem ae, hem i no save lukluk?+ 10  ?Yufala i ting se Man we i stap stretem ol nesen, hem i no save tok blong stretem man?+!Hem nao Man we i stap givim save long ol man!+ 11  Jehova i save tingting blong ol man,Hem i save se oli olsem win blong maot nomo.+ 12  O Jah, man we yu stretem hem, hem i glad,+Yu yu tijim hem long loa blong yu,+ 13  Blong mekem hem i gat pis long taem blong trabol,Gogo kasem we oli digim wan hol blong ol man nogud.+ 14  From Jehova bambae i no lego ol man blong hem,+Mo bambae i no save livim ol samting we oli blong hem.+ 15  From bambae oli mekem jajmen long stret fasin bakegen,Mo olgeta we hat blong olgeta i stret, bambae oli folem fasin ya. 16  ?Hu bambae i girap long bihaf blong mi blong agensem ol man nogud??Hu bambae i kam stanap long bihaf blong mi blong agensem ol man we oli stap mekem i no stret? 17  Sipos Jehova i no bin halpem mi,Bambae mi* lus kwiktaem nomo.*+ 18  O Jehova, taem mi talem se: “Leg blong mi i stap glis,”Be fasin blong yu blong lavem man oltaem, i gohed blong sapotem mi.+ 19  Taem mi wari bitim mak,*Yu mekem mi harem gud, mo yu mekem tingting blong mi i kwaet.*+ 20  ?Wan tron* we i fulap long kruked fasin, i save kam joen wetem yuBe long semtaem i stap yusum loa* blong mekem trabol?+ 21  Oli stap mekem ol rabis plan blong spolem ol stret man*+Mo oli stap jajem ol man we oli no gat fol se oli mas ded.*+ 22  Be Jehova bambae i kam wan sefples blong haed blong mi,*God blong mi, i bigfala ston blong mi blong haed.+ 23  Hem bambae i mekem ol fasin nogud blong olgeta i kasem olgeta bakegen.+ Bambae hem i yusum ol rabis plan blong olgeta bakegen blong kilim olgeta i ded.*Jehova God blong yumi, bambae i kilim olgeta oli ded.*+

Ol futnot

PT: “planem.”
PT: “Kwiktaem nomo bambae mi go stap long ples ya we i no gat noes long hem.”
NT: “sol blong mi i.”
NT: “Taem tingting blong mi i no save stap kwaet.”
NT: “Ol gudfala toktok blong yu oli mekem sol blong mi i harem gud.”
NT: “Ol rula; Ol jaj.”
NT: “rul.”
PT: “Mo oli talem se gudfala man we blad blong hem i ron, i gat fol (i wan man nogud).”
NT: “sol blong ol stret man.”
NT: “sefples blong mi we i hae we i hae.”
PT: “blong satem maot blong olgeta.”
PT: “i satem maot blong olgeta.”