Ol Sam 52:1-9

  • Trastem fasin blong God blong lavem ol man oltaem

    • Man we i tokflas from rabis fasin, i kasem woning (1-5)

    • Ol man we oli no bilif long God oli trastem ol rij samting (7)

Long daerekta. Maskil.* Singsing blong Deved, taem man Edom ya Doeg, i go luk Sol mo i talem long hem we Deved i go long haos blong Ahimelek.+ 52  Strong man, ?from wanem yu stap tok flas from ol rabis fasin blong yu?+Fasin blong God blong lavem man oltaem, i stap fuldei.+   Tang blong yu i sap olsem resa,+I stap mekem ol rabis plan mo i stap mekem ol giaman toktok.+   Yu laekem moa ol rabis fasin i winim ol gudfala fasin,Yu laekem moa blong giaman i winim we yu talem ol tok we i stret. (Selah)   !O yu we tang blong yu i stap giaman!Yu yu laekem evri tok we i save spolem man.   From samting ya, God bambae i flatemgud yu wantaem mo blong olwe.+ Bambae hem i holem yu yu go antap, mo i pulumaot yu long tent blong yu.+ Bambae hem i rutumaot yu long ples we ol man oli laef long hem.+ (Selah)   Ol stret man bambae oli luk mo oli sapraes,+Mo bambae oli laf long hem,+ oli se:   “!Yufala i luk man ya! Hem i no mekem God i olsem ples* blong haed blong hem,+Be hem i trastem ol rij samting blong hem+Mo i dipen* long ol rabis plan* blong hem nomo.”   Be mi bambae mi olsem wan oliftri we i gru gud long haos blong God. Mi mi trastem fasin ya blong God blong lavem man oltaem,+ gogo i no save finis.   Bambae mi presem yu olwe, from we yu tekem aksen finis.+ Long fes blong ol man we oli holemstrong long yu,Bambae mi putum hop blong mi long nem blong yu,+ from we hem i gud tumas.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
NT: “strong ples.”
NT: “i go haed.”
PT: “ol trabol.”