Ol Sam 131:1-3

  • Mi harem gud olsem wan smol pikinini we i lego titi finis

    • Mi no stap traehad blong kasem sam bigfala samting (1)

Wan Singsing Blong Go Antap. Singsing blong Deved. 131  O Jehova, hat blong mi i no praod,Mo mi no luk se mi hae moa long narafala,+Mo mi no stap traehad blong kasem sam bigfala samting,+No ol samting we mi no naf blong mekem.   Nogat. Be mi mekem sol blong mi i* kwaet mo harem gud+Olsem wan smol pikinini* we i stap wetem mama blong hem,Naoia mi* harem gud, olsem wan smol pikinini we i lego titi finis.   I gud Isrel i wet long Jehova+I stat naoia i go mo blong olwe.

Ol futnot

NT: “mekem mi wan mi.” Yu luk Diksonari.
Long lanwis Hibru, hemia i minim wan pikinini we i lego titi finis.
NT: “sol blong mi i.”