Ol Sam 37:1-40

 • Olgeta we oli stap trastem Jehova bambae oli win

  • Yu no mas harem nogud from ol rabis man (1)

  • “I gud yu faenem bigfala glad long Jehova” (4)

  • “Yu putum ol samting long laef blong yu long han blong Jehova” (5)

  • “Ol man we oli gat tingting daon bambae oli tekem wol ya i blong olgeta” (11)

  • Ol stret man bambae oli neva sot long kakae (25)

  • Ol stret man bambae oli laef olwe long wol (29)

Singsing blong Deved. א [Aleph] 37  Yu no mas harem nogud* from ol rabis manMo yu no mas jalus long ol man we oli stap mekem samting we i no stret.+   Olgeta ya bambae oli drae kwiktaem olsem gras+Mo oli kam slak olsem grin gras we i jes gru. ב [Beth]   Yu trastem Jehova mo mekem samting we i gud,+Yu stap long wol,* mo yu mekem samting long fasin we i stret.+   I gud yu faenem bigfala glad* long Jehova,Mo bambae hem i givim ol samting we hat blong yu i wantem tumas. ג [Gimel]   Yu putum ol samting long laef blong yu* long han blong Jehova,+Yu dipen long hem, mo hem bambae i mekem samting long bihaf blong yu.+   Bambae hem i mekem stret fasin blong yu i saen olsem eli moning,Mo i mekem jastis blong yu i olsem san long medel dei. ד [Daleth]   Yu mas stap kwaet long fes blong Jehova+Mo yu wet blong luk samting we bambae hem i mekem.*Yu no mas harem nogud from manWe i stap win long ol plan blong hem.+ ה [He]   Livim fasin blong kros, mo yu lego fasin blong kros bitim mak.+ Yu no mas harem nogud, nao yu go mekem ol fasin we i nogud.*   From ol man nogud bambae oli lus olgeta,+Be olgeta we oli stap putum hop blong olgeta long Jehova, bambae oli tekem wol ya i blong olgeta.+ ו [Waw] 10  I no longtaem, ol man nogud bambae oli lus.+ Bambae yu lukluk i go long ples we oli stap long hem,Be bambae oli no moa stap.+ 11  Be ol man we oli gat tingting daon bambae oli tekem wol ya i blong olgeta,+Mo bambae oli glad tumas from oli gat pis we i bigwan tumas.+ ז [Zayin] 12  Man nogud i stap mekem ol plan agensem stret man,+Mo i stap kakae tut from hem. 13  Be Jehova bambae i laf long hem,From Hem i save se wan dei man ya bambae i lus.+ ח [Heth] 14  Ol man nogud oli pulumaot ol naef blong faet blong olgeta, mo oli stap fasem* ol bonara blong olgetaBlong daonem man we ol narafala oli stap spolem hem, mo puaman,Mo blong kilim olgeta we fasin blong olgeta i stret. 15  Be naef blong faet blong olgeta bambae i sperem hat blong olgeta bakegen,+Mo ol bonara blong olgeta bambae oli brobrok. ט [Teth] 16  Smol samting we wan stret man i gat, i gud moaI winim plante samting we ol man nogud oli gat.+ 17  From han blong man nogud bambae i brok,Be Jehova bambae i givhan long stret man. י [Yod] 18  Jehova i save samting we ol man we oli no gat poen oli stap fesem,*Mo ol samting we oli kasem bambae i stap gogo i no save finis.+ 19  Ol man bambae oli no mekem olgeta oli sem long taem blong disasta. Mo long taem we kakae i sot, bambae oli gat plante kakae. כ [Kaph] 20  Be ol man nogud bambae oli lus.+ Ol enemi blong Jehova bambae oli lus kwiktaem nomo olsem ol naes flaoa mo gras. Bambae oli lus kwiktaem olsem smok. ל [Lamed] 21  Man nogud i stap boroem samting long narafala man mo i no pembak,Be stret man i stap givim samting mo i stap givim long gladhat blong hem.*+ 22  Olgeta we Hem i blesem olgeta, bambae oli tekem wol i blong olgeta,Be olgeta we Hem i singaot trabol i kam long olgeta, bambae oli lus olgeta.+ מ [Mem] 23  Taem Jehova i glad long fasin blong wan man,+Hem i lidim man ya* long rod we hem i wokbaot long hem.+ 24  Nating se hem i save foldaon, be bambae oli no slingim hem i godaon,+From Jehova i holem han blong hem blong sapotem hem.*+ נ [Nun] 25  Bifo mi mi wan yangfala mo naoia mi mi olfala,Be mi neva luk wan stret man we God i lego hem,+No ol pikinini blong hem oli stap lukaotem kakae.*+ 26  Oltaem hem i givim samting fri nomo, long ol man blong oli yusum fastaem,+Mo ol pikinini blong hem, bambae oli kasem blesing from. ס [Samekh] 27  Yu mas tanem baksaed long samting we i nogud, mo yu mekem samting we i gud,+Nao bambae yu stap olwe. 28  From Jehova i laekem jastis,Mo bambae hem i no lego ol man blong hem we oli holemstrong.+ ע [Ayin] Oltaem bambae hem i lukaot gud long olgeta,+Be ol laen blong ol man nogud, bambae oli lus olgeta.+ 29  Ol stret man bambae oli tekem wol ya i blong olgeta,+Mo bambae oli stap long hem blong olwe.+ פ [Pe] 30  Maot blong stret man i stap talemaot waestok,*Mo tang blong hem i stap tokbaot jastis.+ 31  Loa blong God blong hem, i stap long hat blong hem,+Bambae i no gat samting i blokem ol step blong yu.+ צ [Tsade] 32  Man nogud i stap wajem stret man,I stap lukaot rod blong kilim hem i ded. 33  Be Jehova bambae i no letem hem i go long han blong man nogud ya+Mo bambae oli no faenem wan rong long hem taem oli jajem hem.+ ק [Qoph] 34  Yu mas putum hop blong yu long Jehova, mo folem rod blong hem,Mo bambae hem i leftemap yu, i letem yu yu tekem wol ya i blong yu. Taem ol man nogud oli lus,+ bambae yu yu luk samting ya.+ ר [Resh] 35  Mi luk wan rabis man we fasin blong hem i nogud olgeta,I stap kam bigwan moa olsem wan bigfala tri we i gru long stret graon blong hem.+ 36  Be wantaem nomo hem i lus, i gowe.+ Mi stap lukaotem hem, be mi no save faenem hem.+ ש [Shin] 37  Yu makem gud ol man we oli no gat poen,*Mo yu lukluk ol stret man oltaem,+From long fiuja, man olsem bambae i gat pis.+ 38  Be evri man we oli stap mekem sin, bambae oli lus olgeta. Ol man nogud, bambae oli no gat fiuja.+ ת [Taw] 39  Rod blong sevem ol stret man, i kamaot long Jehova,+Hem i strong sefples blong olgeta long taem blong trabol.+ 40  Jehova bambae i halpem olgeta mo i tekemaot olgeta long trabol.+ Bambae hem i tekemaot olgeta long ol man nogud mo i sevem olgeta,From we oli go long hem blong haed.+

Ol futnot

NT: “soemaot se yu kros.”
NT: “graon.”
NT: “faenem glad we i bigwan tumas.”
PT: “Yu pasem ol samting long laef blong yu i go.”
NT: “wet long hem, we yu gat longfala tingting.”
MNT: “Yu no mas harem nogud, from we hemia bambae i lidim yu i go long trabol nomo.”
NT: “benem.”
PT: “save ol dei blong ol man we oli no gat poen.”
NT: “stap soemaot se i kaen.”
NT: “mekem man ya i stanap strong.”
NT: “i sapotem hem wetem han blong Hem.”
PT: “bred.”
NT: “Ol stret man oli stap tokbaot waes long smol voes.”
NT: “man we i tok tru oltaem.”