Ol Sam 150:1-6

  • I gud evri samting we oli pulum win oli presem Jah

    • !Halelujah! (1, 6)

150  !Presem Jah!*+ Yufala i presem God long holi ples blong hem.+ Yufala i presem hem long spes antap, we i soemaot paoa blong hem.*+   Yufala i presem hem from ol wok we i soemaot paoa blong hem.+ Yufala i presem hem from nem ya blong hem we i hae we i hae.+   Yufala i blo long ol hon blong presem hem.+ Yufala i presem hem long instramen we i gat string mo long hap.+   Yufala i kilkilim tamborin+ mo yufala i danis i goraon blong presem hem. Yufala i presem hem long ol string instramen+ mo long flut.*+   Yufala i mekem noes long ol simbol blong presem hem. Yufala i bangbangem strong ol simbol, blong presem hem.+   I gud evri samting we oli pulum win, oli presem Jah. !Presem Jah!*+

Ol futnot

NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
NT: “long skae ya we i stap talemaot hem.”
NT: “paep.”
NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.