Ol Sam 66:1-20

  • Ol wok blong God we oli mekem man i sapraes tumas

    • “Yufala i kam luk ol wok blong God” (5)

    • “Bambae mi mekem ol samting we mi promes long yu” (13)

    • God i harem ol prea (18-20)

Long daerekta. Wan singsing. Wan miusik. 66  Olgeta samting long wol, yufala i singsingaot long God olsem man we i win.+   Yufala i singim ol sing blong presem* gudfala nem blong hem. Taem yufala i presem hem, yufala i mas soemaot se hem i hae we i hae.+   Yufala i talem long God se: “!Ol wok blong yu, oli mekem mifala i sapraes tumas!+Mo from bigfala paoa blong yu,Bambae ol enemi blong yu oli fraet taem oli stap long fored blong yu.+   Olgeta samting long wol bambae oli bodaon long yu.+ Bambae oli singsing blong presem yu. Bambae oli singsing blong presem nem blong yu.”+ (Selah)   Yufala i kam luk ol wok blong God. Ol samting we hem i mekem blong ol pikinini blong man, oli mekem man i sapraes tumas.+   Hem i mekem solwota i kam wan draeples.+ Oli wokbaot nomo krosem reva.+ Long ples ya oli glad tumas from hem.+   Hem i stap rul olwe+ long paoa blong hem nomo. Ae blong hem i stap wajem ol nesen.+ Olgeta we oli stronghed, oli no mas leftemap olgeta bakegen.+ (Selah)   Olgeta, yufala i presem God blong yumi,+Mo i gud ol man oli harem noes blong ol man we oli stap presem hem.   Hem i mekem se yumi laef i stap,*+Hem i no letem leg blong yumi i stambol.*+ 10  From yu God, yu jekemgud laef blong mifala.+ Yu mekem mifala i klin, olsem silva we man i bonem i klin gud. 11  Yu yu tekem mifala i go insaed long wan net blong hanting. Yu putum wan hevi baden antap long mifala,* we i smasem gud mifala. 12  Yu yu letem man i ron antap long mifala,*Mifala i pastru long faea mo long wota,Biaen yu tekem mifala i go long wan ples we mifala i save harem gud. 13  Bambae mi kam insaed long haos blong yu wetem ol ofring blong bonem fulwan.+ Bambae mi mekem ol samting we mi promes long yu+ 14  Hemia ol promes we lips blong mi i mekem+Mo we maot blong mi i talem, long taem we mi harem nogud. 15  Bambae mi bonem ol animol we oli fatfat gud olsem ofring i kam long yuWetem smok blong ol man sipsip we mi bonem olsem sakrefaes. Bambae mi givim ol bul wetem ol man nani i kam long yu. (Selah) 16  Yufala evriwan we i stap fraet* long God, yufala i kam mo yufala i lesin,Mo bambae mi talemaot long yufala, ol samting ya we hem i bin mekem blong mi.*+ 17  Mi singaotem hem long maot blong miMo mi presem hem long tang blong mi. 18  Sipos mi bin holemtaet sam rabis tingting long hat blong mi,Ating Jehova bambae i no save harem mi.+ 19  Be God i harem mi,+Hem i lesin gud long prea blong mi.+ 20  Yumi presem God, from we hem i no tanem baksaed long prea blong miMo i no holembak fasin blong hem blong lavem man oltaem, be i soemaot oltaem long mi.

Ol futnot

NT: “plei miusik blong presem.”
NT: “putum gud sol blong yumi blong i laef i stap.”
NT: “leg blong yumi i seksek.”
PT: “long hips blong mifala.”
PT: “long hed blong mifala.”
NT: “tinghevi.”
NT: “long sol blong mi.”