Ol Sam 146:1-10

  • Trastem God, i no man

    • Taem man i ded, ol tingting blong hem oli finis (4)

    • God i leftemap olgeta we oli harem nogud gogo oli kam slak (8)

146  !Presem Jah!*+ I gud ful bodi* blong mi i presem Jehova.+   Bambae mi presem Jehova long ful laef blong mi. Long olgeta taem we mi laef, bambae mi singim ol sing blong presem* God blong mi.   Yufala i no mas trastem ol prins*No wan pikinini blong man. Olgeta oli no save mekem wan samting blong sevem man.+   Taem spirit* blong hem i goaot, hem i gobak long graon,+Long sem dei ya, ol tingting blong hem oli finis.+   Man we i luk God blong Jekob olsem helpa blong hem, hem i glad,+Hem i putum hop blong hem long Jehova we i God blong hem,+   Yes, long Man We i Mekem heven, mo wol,Mo solwota, mo olgeta samting we i stap long olgeta.+ Hem nao Man ya we i stap holem promes blong hem oltaem,+   Mo Hem i mekem se man we narafala i stap tekemaot olting blong hem, i kasem jastisMo Hem i stap givim kakae* long olgeta we oli hanggri.+ Jehova i stap mekem ol man we oli stap long kalabus,* oli fri.+   Jehova i stap openem ae blong ol blaenman,+Jehova i stap leftemap olgeta we oli harem nogud gogo oli kam slak,+Jehova i lavem ol stret man.   Jehova i stap protektem ol man blong ol narafala kantri we oli laef long ples ya,Hem i stap givhan long ol pikinini we oli no gat papa mo ol wido,+Be hem i stap blokem ol plan blong ol man nogud.*+ 10  Jehova bambae i King olwe,+O Saeon, God blong yu bambae i King oltaem long olgeta jeneresen. !Presem Jah!*

Ol futnot

NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
NT: “sol.”
NT: “plei miusik blong presem.”
NT: “haeman.”
NT: “win.”
NT: “bred.”
PT: “olgeta we oli fasem olgeta.”
NT: “i jenisin rod blong ol man nogud.”
NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.