Ol Sam 3:1-8

  • Trastem God nomata se i gat denja

    • ‘?From wanem i gat plante enemi?’ (1)

    • “Rod blong sevem man i blong Jehova” (8)

Singsing blong Deved taem hem i stap ronwe long boe blong hem Absalom.+ 3  O Jehova, ?from wanem ol enemi blong mi oli kam plante tumas?+?From wanem plante man tumas oli stap girap agensem mi?+   Plante oli stap tokbaot mi* se:“God bambae i no sevem hem.”+ (Selah)*   Be yu Jehova, yu yu sil we i raonem gud mi,+Yu yu glori* blong mi,+ mo Yu nao yu stap leftemap hed blong mi.+   Bambae mi singaot bigwan i go long Jehova,Mo bambae hem i ansa long mi long bigfala hil blong hem we i tabu.+ (Selah)   Bambae mi ledaon mo mi slip. Mo bambae mi wekap we mi sefgud,From Jehova i stap gohed blong sapotem mi.+   Mi mi no fraet long plante taosen manWe oli laenap agensem mi long evri saed.+   !O Jehova, yu girap! !O God blong mi, yu sevem mi!+From yu bambae yu brebrekem jo blong olgeta enemi blong mi. Bambae yu yu brekem tut blong ol man nogud.+   Rod blong sevem man i blong Jehova.+ Blesing blong yu i stap long ol man. (Selah)

Ol futnot

NT: “sol blong mi.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.