Ol Sam 121:1-8

  • Jehova i blokem gud ol man blong hem

    • “Help we bambae mi kasem, i kam long Jehova” (2)

    • Jehova i neva slip (3, 4)

Wan Singsing Blong Go Antap. 121  Mi mi lukluk i go long ol bigfala hil.+ ?Bambae mi kasem help long weples?   Help we bambae mi kasem, i kam long Jehova,+Man We i Mekem heven mo wol.   Bambae hem i no save letem leg blong yu i glis.*+ Man we i stap blokem gud yu, bambae i neva drong long slip.   !Yu luk! Man ya we i stap blokem gud ol man Isrel,+Bambae hem i neva drong long slip o i wantem go slip.   Jehova i stap blokem gud yu. Jehova i olsem wan sed+ long raethan blong yu.+   Long dei, san bambae i no bonem yu,+Mo sem mak long mun tu long naet.+   Jehova bambae i blokem gud yu blong i no gat wan samting i spolem yu.+ Bambae hem i lukaot gud long laef* blong yu.+   Jehova bambae i stap blokem gud yu long olgeta samting we yu mekem*I stat naoia i go mo blong olwe.

Ol futnot

NT: “seksek taem yu wokbaot.”
NT: “sol.”
PT: “taem yu goaot, mo taem yu kambak.”