Ol Sam 15:1-5

  • ?Hu i save stap olsem gest long tent blong Jehova?

    • Long hat blong hem, hem i stap tok tru oltaem (2)

    • Hem i no spolem nem blong ol narafala (3)

    • Hem i gohed blong holem promes, nating se hem i harem nogud (4)

Singsing blong Deved. 15  O Jehova, ?hu i save stap olsem gest* long tent blong yu??Hu i save stap long bigfala hil blong yu we i tabu?+   Hemia man we i stap wokbaot folem stret fasin,*+I stap mekem ol samting we i stret+Mo long hat blong hem, hem i stap tok tru oltaem.+   Hem i no yusum tang blong hem blong spolem nem blong ol narafala,+Hem i no mekem nogud long neba blong hem,+Mo i no talem ol giaman tok long saed blong ol fren blong hem.*+   Hem i sakemaot eni man we i rabis olgeta,+Be hem i stap ona long olgeta we oli stap fraet* long Jehova. Hem i no stap jenisim promes* blong hem, nating se hem i save kasem trabol from.+   Hem i stap givim lonmane, we i no mekem man i pem intres,+Mo hem i no save akseptem dotimane blong agensem man we i no gat fol.+ Man we i stap mekem ol samting ya, bambae i no gat wan samting i seksekem hem.*+

Ol futnot

NT: “hu man i save kam stap smoltaem.”
NT: “man we i no gat poen long hem.”
NT: “no mekem ol fren blong hem oli sem.”
NT: “tinghevi.”
PT: “strong promes.”
NT: “i neva wokbaot lelei.”