Ol Sam 139:1-24

  • God i save gud ol man blong wok blong hem

    • No save ronwe long spirit blong God (7)

    • “Yu mekem mi long wan fasin we i nambawan tumas” (14)

    • “Yu luk mi finis nating se bodi blong mi i jes stat blong gru” (16)

    • “Yu lidim mi long rod we i no gat en blong hem” (24)

Blong daerekta. Singsing blong Deved. 139  O Jehova, yu yu jekemgud laef blong mi finis, mo yu save gud mi.+   Yu save taem mi sidaon mo taem mi girap.+ Yu stap longwe, be yu save tingting blong mi.+   Yu stap luk* mi taem mi wokbaot, mo taem mi ledaon. Yu save gud olgeta rod blong mi.+   O Jehova, nating se toktok i no kamaot yet long tang blong mi,!Be yu luk! Yu yu save gud finis tok we bambae mi talem.+   Yu stap fored mo biaen long mi, yes yu raonem gud miMo yu putum han blong yu antap long mi.   Save olsem i bitim samting we mi mi naf blong kasemsave.*Hem i hae we i hae tumas blong mi kasem.*+   ?Weples mi save ronwe i go long hem, blong haed long spirit blong yu??Mo weples mi save ronwe i go long hem blong yu no luk mi?+   Sipos mi go antap long heven, be bambae yu tu yu stap long hem,Mo sipos mi mekem bed blong mi insaed long Gref,* be bambae yu tu yu stap long ples ya.+   Sipos mi flae i gowe long wing blong eli moningBlong mi go stap long solwota we i stap longwe olgeta, 10  Be long ples ya tu, han blong yu bambae i lidim mi,Mo raethan blong yu bambae i holemtaet mi.+ 11  Sipos mi talem se: “!I sua se tudak bambae i haedem mi!”Be bambae tudak we i stap raonabaot long mi, bambae i kam delaet. 12  Mo tu, ples we i tudak olgeta, yu yu luk se i no tudak nating,Yu luk naet i klia gud nomo olsem dei taem.+ Long yu, tudak i sem mak nomo long laet.+ 13  From yu yu mekem ol kidni blong mi,Yu blokem gud mi* taem mi stap insaed long bel blong mama blong mi.+ 14  Mi mi presem yu from we yu mekem mi long wan fasin we i nambawan tumas, mo mi sapraes tumas from.+ Ol wok blong yu oli nambawan tumas,+Mi mi* save gud samting ya. 15  Ol bun blong mi oli no haed nating long fes blong yuTaem oli stap mekem mi long ples we i haed,Mo taem oli stap wivim bodi blong mi long ol dip ples long wol.+ 16  Ae blong yu i luk mi finis, nating se bodi blong mi i jes stat blong gru,Oli bin raetemdaon olgeta haf blong hem long buk blong yuWetem ol dei we oli mekem olgeta,Hemia bifo we oli kamtru. 17  !Taswe long mi, ol tingting blong yu oli gud tumas!+!O God, ful namba blong olgeta i bigwan tumas!+ 18  Sipos mi traem kaontem olgeta, bambae mi faenemaot se oli plante moa i winim sanbij.+ Taem mi wekap, bambae mi stap yet wetem yu.*+ 19  !O God, sipos yu kilim ol man nogud ya nomo!+Ale ol man blong faet,* bambae oli gowe long mi, 20  Olgeta we oli stap talem ol samting agensem yu from oli gat rabis tingting,*Oli ol enemi blong yu we oli stap yusum nem blong yu long fasin we i no stret.+ 21  O Jehova, yu yu save se mi mi no laekem nating olgeta we oli no laekem yu,+Mo mi stap lukluk rabis long olgeta we oli stap girap agensem yu.+ 22  Mi mi no laekem olgeta nating, mi no gat eni bisnes wetem olgeta,+Olgeta oli ol prapa enemi blong mi. 23  O God, yu jekemgud laef blong mi mo yu save hat blong mi.+ Yu lukluk gud laef blong mi, mo i gud yu save ol tingting we oli stap mekem mi mi wari.*+ 24  Yu traem luk sipos i gat eni nogud samting long laef blong mi,+Mo yu lidim mi long rod we i no gat en blong hem.+

Ol futnot

PT: “makem gud.”
NT: “Long mi, save ya i gud tumas.”
NT: “mi no save makem.”
NT: “Seol,” hemia gref blong ol dedman. Yu luk Diksonari.
MNT: “Yu wivim ol haf blong bodi blong mi wanples.”
NT: “Sol blong mi i.”
MNT: “bambae mi stap gohed yet blong kaontem olgeta.”
NT: “blong mekem blad i ron.”
NT: “we oli stap folem tingting blong olgeta nomo.”
NT: “ol tingting we oli mekem mi mi no save stap kwaet.”