Ol Sam 149:1-9

  • Wan singsing blong presem God from i win

    • God i glad long ol man blong hem (4)

    • Ona i blong olgeta we oli holemstrong long God (9)

149  !Presem Jah!* Yufala i sing long Jehova, wan niufala singsing,+Yufala i presem hem long kongregesen blong olgeta we oli holemstrong oltaem.+   I gud Isrel i glad from Bigfala Man We i Mekem hem,+I gud ol boe blong Saeon oli harem gud from King blong olgeta.   I gud oli danis blong presem nem blong hem,+Mo yufala i kilkilim tamborin mo plei long hap blong singim ol sing blong presem hem.*+   Hemia from we Jehova i glad long ol man blong hem.+ Hem i flasemgud ol man we oli gat tingting daon, taem hem i sevem olgeta.+   I gud ol man we oli holemstrong oltaem, oli glad from oli kasem glori,I gud we taem oli stap long bed blong olgeta, oli singaot from oli harem gud.+   I gud ol singsing blong presem God, oli stap long trot blong olgeta,Mo naef blong faet we i sap tu saed, i stap long han blong olgeta,   Blong givimbak long olgeta nesen,Mo blong panisim olgeta man,   Mo blong fasemtaet ol king blong olgeta long ol jenMo ol haeman blong olgeta long ol hankaf we oli wokem long aean,   Mo blong mekem jajmen we oli raetem bifo, i kamtru long olgeta.+ Ona olsem i blong olgeta evriwan we oli stap holemstrong long hem. !Presem Jah!*

Ol futnot

NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
NT: “plei miusik blong presem hem.”
NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.