Ol Sam 77:1-20

  • Prea we man i mekem taem i harem nogud

    • Tingting dip long ol wok blong God (11, 12)

    • ‘?Hu i hae olsem yu, O God?’ (13)

Long daerekta. Folem Jedutun.* Singsing blong Asaf.+ 77  Bambae mi krae bigwan wetem voes blong mi i go long God,Bambae mi krae bigwan i go long God, mo hem bambae i harem mi.+   Long dei we mi harem nogud, mi lukaotem Jehova.+ Long naet, mi leftemap han blong mi i go long hem we mi no spel nating.*Mi* no save harem gud.   Taem mi tingbaot God, mi krae,+Tingting blong mi i trabol mo paoa blong mi i lus.+ (Selah)   Yu yu no letem ae blong mi i sat,Mi wari tumas mo mi no save toktok.   Tingting blong mi i gobak long ol dei we oli pas finis,+Hemia ol yia we oli pas longtaem finis.   Long naet mi tingbaot singsing blong mi,*+Mi tingting gud long hem long hat blong mi,+Mi* traehad blong lukaotem.   ?Bambae Jehova i sakemaot mifala olwe?+?Bambae hem i no moa kaen long mifala?+   ?Fasin blong hem blong lavem man oltaem, i finis olwe??Bambae promes blong hem i neva kamtru long olgeta jeneresen?   ?God i foget blong kaen long mifala?+?No kros blong hem i mekem se hem i no moa gat sore? (Selah) 10  ?Mi mas gohed blong talem se: “Hemia samting we i mekem mi mi harem nogud:*+Hae God i jenisim tingting* blong hem long yumi finis”? 11  Bambae mi tingbaot ol wok blong Jah,Bambae mi tingbaot ol samting blong sapraes we yu mekem bifo olgeta. 12  Mo bambae mi tingting dip long olgeta wok blong yuMo mi tingting gud long ol fasin blong yu blong mekem samting.+ 13  O God, ol fasin blong yu oli tabu. O God, ?i gat wan god we i hae olsem yu?+ 14  Yu nao yu tru God, we yu mekem ol samting blong sapraes.+ Yu bin soemaot paoa blong yu long ol man.+ 15  Long paoa* blong yu, yu tekemaot* ol man blong yu bifo,+Hemia ol boe blong Jekob mo Josef. (Selah) 16  O God, ol wota oli luk yu,Taem ol wota oli luk yu, oli fraet.+ Mo ol dip wota oli seksek. 17  Ol klaod oli kafsaedem wota i godaon. Tanda i faerap long ol klaod long skae,Mo ol ara blong yu oli flae i go ya mo i kam ya.+ 18  Saon blong tanda blong yu,+ i olsem noes blong ol wil blong jariot. Mo laet blong laetning i mekem wol* i stap nomo long klia ples.+ Nao wol i seksek mo i muvmuv.+ 19  Yu wokbaot yu pastru long solwota,+Mo rod blong yu i pastru long ol dip wotaBe man i no save luk trak blong leg blong yu. 20  Long han blong Moses mo Eron,+Yu lidim ol man blong yu olsem ol sipsip.+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
PT: “we han blong mi i no nam nating.”
NT: “Sol blong mi i.”
NT: “miusik ya we mi yusum ol instramen we oli gat string, blong plei long hem.”
PT: “Spirit blong mi i.”
PT: “raethan.”
NT: “samting we i stap sperem mi.”
PT: “han.”
PT: “pembak.”
NT: “graon ya we i stap givim ol gudgudfala kakae.”