Ol Sam 128:1-6

  • Glad i kamaot taem man i fraet long Jehova

    • Waef i olsem wan rop blong grep we i stap karem plante frut (3)

    • ‘I gud yu luk we Jerusalem i stap gohed gud’ (5)

Wan Singsing Blong Go Antap. 128  Evri man we oli fraet* long Jehova, oli glad,+Olgeta oli stap wokbaot folem ol rod blong Hem.+   Bambae yu kakae ol kakae we han blong yu i wok had from. Bambae yu hapi mo yu harem gud from we yu win long laef.+   Waef blong yu bambae i olsem wan rop blong grep insaed long haos blong yu, we i stap karem plante frut,+Ol boe blong yu bambae oli olsem ol niufala sut blong oliftri raon long tebol blong yu.   !Yu luk! Hemia nao olsem wanem man we i fraet* long JehovaBambae i kasem blesing.+   Jehova bambae i stap long Saeon, i blesem yu. I gud we long ful laef blong yu, yu luk we Jerusalem i stap gohed gud,+   Mo yu luk ol pikinini blong ol pikinini blong yu. I gud i gat pis long Isrel.

Ol futnot

NT: “tinghevi.”
NT: “tinghevi.”