Ol Sam 142:1-7

  • Wan prea we man i mekem blong God i tekemaot hem long ol man blong spolem man

    • “I no gat wan ples we mi save ronwe i go long hem” (4)

    • ‘Yu yu olgeta samting we mi gat’ (5)

Maskil.* Singsing blong Deved, long taem we hem i stap long hol blong ston.+ Wan prea. 142  Mi yusum voes blong mi blong singaot long Jehova blong i halpem mi.+ Mi yusum voes blong mi blong askem strong long Jehova blong i kaen long mi.   Long fes blong hem, mi talemaot ol wari blong mi,Long fes blong hem, mi tokbaot samting we i mekem mi mi harem nogud+   Taem tingting blong mi i foldaon we i foldaon olgeta.*Nao yu yu wajem gud rod blong mi.+ Oli haedem wan trap blong kasem mi,Long rod ya we mi stap wokbaot long hem.   Yu luk raethan blong mi, bambae yu luk seI no gat man i kea long* mi.+ I no gat wan ples we mi save ronwe i go long hem,+I no gat wan man i tingbaot mi.*   O Jehova, mi singaot i kam long yu blong yu halpem mi. Mi talem se: “Yu yu ples blong haed blong mi,+Hemia nomo samting we mi gat long wol ya.”   Yu lesin gud long mi taem mi krae from help,From we ol man oli daonem gud mi. Plis yu tekemaot mi long ol man we oli stap ronem mi blong kilim mi,+From we oli strong moa long mi.   Plis yu tekemaot mi* long prisen aninit long graonBlong mi presem nem blong yu. I gud ol stret man oli hivap raon long miFrom we yu yu mekem i gud tumas long mi.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
NT: “Taem mi mi no moa gat paoa.”
PT: “i luksave.”
NT: “sol blong mi.”
NT: “sol blong mi.”