Leta i go long Rom 6:1-23

  • Baptaes blong joen long Kraes, blong gat wan niufala laef (1-11)

  • Yufala i no mas letem sin i gohed blong rul long bodi blong yufala (12-14)

  • Fastaem yufala i slef blong sin, be naoia yufala i kam slef blong God (15-23)

    • Pei blong sin, hemia ded; Presen we God i givim, hemia laef (23)

6  ?Bambae yumi talem wanem? ?Bambae yumi gohed blong mekem sin blong God i kaen moa long yumi?  !Nogat! Long saed blong fasin blong mekem sin, i olsem we yumi ded finis,+ ?taswe olsem wanem yumi save gohed blong mekem sin?+  ?Yufala i no save se yumi evriwan we i baptaes long Kraes Jisas,+ yumi baptaes tu long ded blong hem?+  Taswe God i berem yumi wetem hem from we yumi baptaes blong joen wetem hem long ded blong hem.+ Hemia i blong mekem se yumi gat wan niufala laef olsem Kraes, we Papa i yusum glori blong hem blong mekem hem i laef bakegen.+  Sipos yumi ded olsem hem,+ bambae yumi laef bakegen tu olsem hem, nao long fasin ya, yumi joen wetem hem.+  Yumi save se oli nilim ol olfala fasin blong yumi long pos wetem hem,+ blong mekem se bodi blong yumi we i gat sin, i no gat paoa long yumi.+ Olsem nao yumi no moa slef blong sin,+  from we taem man i ded, hem i fri long olgeta sin blong hem.*  Sipos yumi ded wetem Kraes, yumi bilif tu se bambae yumi laef wetem hem.  Yumi save se naoia we Kraes i laef bakegen long ded,+ hem i no moa save ded.+ Ded i no moa gat paoa long hem. 10  Taem hem i ded blong karemaot sin, hem i ded wan taem nomo mo blong olwe.+ Be taem hem i laef, hem i laef blong mekem samting we God i wantem. 11  Taswe yufala tu yufala i mas tingbaot se long fasin blong sin, yufala i ded finis. Be from Kraes Jisas, yufala i laef blong mekem samting we God i wantem.+ 12  Bodi blong yufala i save ded, taswe yufala i no mas letem sin i gohed blong rul long hem+ nao yufala i obei long ol samting we hem i wantem. 13  Mo yufala i no mas givim bodi* blong yufala long sin olsem ol tul blong mekem ol fasin we oli no stret. Be yufala i mas givim yufala i go long God olsem ol man we bifo oli ded, be naoia oli laef bakegen. Mo yufala i mas givim bodi* blong yufala i go long God olsem ol tul blong mekem stret fasin.+ 14  Sin i no mas bos long yufala, from we yufala i no stap aninit long loa,+ be yufala i stap aninit long fasin ya blong God blong kaen long ol man.+ 15  ?Hemia i minim wanem? ?Hemia i min se yumi save mekem sin from we yumi no stap aninit long loa, be yumi stap aninit long fasin ya blong God blong kaen long ol man?+ !Nogat! 16  ?Yufala i no save? Sipos yufala i givim yufala i go long wan man olsem wan slef blong obei long hem, yufala i slef blong hem from we yufala i obei long hem.+ Sipos yufala i slef blong sin,+ bambae yufala i ded.+ Be sipos yufala i slef blong God mo yufala i obei long hem, bambae yufala i kam stret man. 17  Be mi talem tangkiu long God from we nating se fastaem yufala i slef blong sin, be naoia yufala i obei long God long fulhat blong yufala, mo yufala i folem tijing ya we hem i givim long yufala. 18  Yes, from we yufala i kam fri long sin,+ yufala i kam slef blong stret fasin.+ 19  Mi mi yusum ol isi tok blong man i kasem save long hem, from we bodi blong yufala i gat sin nao yufala i no strong. Bifo yufala i givim bodi blong yufala blong i slef blong ol doti samting mo fasin blong brekem loa, blong mekem ol samting we oli no folem loa. Be naoia, yufala i mas givim bodi blong yufala blong i slef blong stret fasin, blong yufala i mekem ol wok we oli tabu.+ 20  Fastaem, taem yufala i slef blong sin, stret fasin i no bos blong yufala. 21  Taem yufala i slef blong sin, ?yufala i kasem wanem? Yufala i kasem ol samting we naoia yufala i stap sem from. Mo en blong ol samting ya hemia ded.+ 22  Be naoia yufala i kam fri long sin mo yufala i kam slef blong God, mo yufala i kasem wan laef we i tabu.+ Mo en blong hem hemia laef we i no save finis.+ 23  Pei blong sin, hemia ded.+ Be presen we God i givim tru long Masta blong yumi Kraes Jisas,+ hemia laef we i no save finis.+

Ol futnot

NT: “God i lego olgeta sin blong hem,” o “God i fogivim olgeta sin blong hem.”
PT: “givim ol pat blong bodi.”
PT: “givim ol pat blong bodi.”