Revelesen (Ol Samting we Jon i luk) 12:1-17

  • Woman, pikinini boe, mo algita (1-6)

  • Maekel i faet agensem algita (7-12)

    • Oli slingim algita i kamdaon long wol (9)

    • Setan i save se hem i gat smol taem nomo i stap yet (12)

  • Algita i stap ronem mo kilim woman (13-17)

12  Nao mi luk wan bigfala saen long heven: Wan woman+ i werem san olsem klos blong hem, mo mun i stap aninit long leg blong hem, mo hem i gat 12 sta long hed blong hem olsem hat blong king,  mo hem i gat bel. Hem i rere blong bonem pikinini, taswe hem i stap krae bigwan from we hem i stap harem nogud tumas.  Nao mi luk wan narafala saen long heven. !Luk! Wan bigfala algita we i red olsem faea,+ mo we i bigwan we i bigwan, mo hem i gat seven hed mo ten hon, mo i gat smol hat blong king* i stap long ol seven hed ya wanwan.  Mo tel blong bigfala algita ya i pulum wan haf blong ol sta mo i slingim olgeta i kamdaon long wol,+ tu haf nomo i stap.+ Nao hem i kam stanap stret long fored blong woman ya+ we i rere blong bonem pikinini, blong i kakae pikinini ya taem i bon.  Nao woman ya i bonem wan pikinini boe.+ Pikinini ya bambae i olsem man blong lukaot long sipsip, bambae hem i yusum wan stik we oli wokem long aean blong i rul long olgeta nesen.+ Be taem pikinini ya i bon, wantaem nomo oli tekem hem i go long God we i stap long tron blong hem.  Nao woman ya i ronwe, i go long draeples. Long ples ya, God i mekemrere wan ples blong hem finis, we bambae oli stap givim kakae long hem blong 1,260 dei.+  Nao wan bigfala faet i stat long heven: Maekel*+ wetem ol enjel blong hem oli stap faet agens long bigfala algita ya. Nao bigfala algita ya wetem ol enjel blong hem oli faet  be oli lus,* mo i no moa gat ples blong olgeta long heven.  Nao oli slingim hem i kamdaon long wol. Bigfala algita+ ya, hem i snek ya blong bifo+ we oli singaot hem se Devel+ mo Setan,+ hem i stap lidim olgeta man long wol oli go krangke.+ Ol enjel blong hem tu, oli slingim olgeta oli kamdaon.+ 10  Nao mi harem wan bigfala voes long heven i talem se: “!Naoia God blong yumi i sevem ol man!+ !Naoia hem i soemaot we hem i gat paoa, mo Kingdom blong hem i stanap finis!+ !Naoia Kraes blong hem i stat blong yusum paoa blong hem! !Hemia from we man ya we i stap talemaot ol poen agensem ol brata blong yumi, we long dei mo long naet hem i stap agensem olgeta long fes blong God,+ naoia oli slingim hem i godaon finis! 11  Blad blong Smol Sipsip+ mo tok we oli stap talemaot,+ i mekem se oli winim hem.+ Mo oli winim hem from we oli no lavem sol* blong olgeta,+ nating se oli mas ded. 12  !Nao from samting ya, yu heven, mo yufala evriwan we i stap long heven, yufala i mas glad! Be trabol long yu graon, mo long yu solwota,+ from we Devel i kamdaon finis long yufala. Mo hem i kros tumas, from we hem i save se i gat smol taem nomo blong hem i stap yet.”+ 13  Taem bigfala algita ya i luk se oli sakem hem i kamdaon long wol,+ hem i girap, i ronem mo i kilim woman ya+ we i bonem pikinini boe. 14  Be woman ya i kasem tu wing blong bigfala igel,+ blong hem i save flae i go long ples blong hem long draeples. Nao long ples ya, hem i stap longwe long snek ya,+ blong hem i save kasem kakae wan taem, mo tu taem, mo haf taem.*+ 15  Nao snek ya i traot, mo wota i kamaot long maot blong hem olsem wan reva, i ron i go long woman ya blong draonem hem. 16  Be graon i givhan long woman ya. Graon ya i openem maot blong hem mo i solemdaon reva ya we bigfala algita ya i traot long hem. 17  Nao bigfala algita ya i kros tumas long woman ya, nao i go faet agensem ol narafala pikinini* blong hem we i stap.+ Hemia olgeta we oli obei long ol komanmen blong God, mo we oli holem wok ya blong givim witnes long saed blong Jisas.+

Ol futnot

NT: “mo i gat wan samting we oli putum long hed blong king.”
Hemia i minim “?Hu i Olsem God?”
MNT: “be oli winim hem [hemia bigfala algita].”
NT: “laef.” Yu luk Diksonari.
Hemia i tri mo haf taem.
PT: “sid.”