Go long ol haf insaed long hem

?Wanem Ya Laef Bakegen?

?Wanem Ya Laef Bakegen?

Ansa we Baebol i givim

Long Baebol, tok ya we oli tanem i kam “laef bakegen” i kamaot long Grik tok ya a·naʹsta·sis, we i minim “girap” o “stanap bakegen.” Wan man we i laef bakegen i girap bakegen long ded mo i gat laef bakegen olsem fastaem.—1 Korin 15:12, 13.

Tijing ya blong laef bakegen i stap long Hibru Haf Blong Baebol o Oltesteman, nating se tok ya “laef bakegen” i no stap. Eksampol, profet Hosea i talem wan promes blong God se: “Bambae mi pemaot olgeta long han blong Seol. Bambae mi tekembak olgeta long ded.”—Hosea 13:14, NW; Job 14:13-15; Aesea 26:19; Daniel 12:2, 13.

?Bae ol man oli laef bakegen long wea? Sam man bae oli laef bakegen blong go long heven mo rul olsem ol king wetem Kraes. (2 Korin 5:1; Revelesen 5:9, 10) Baebol i singaot laef bakegen ya se “faswan laef bakegen,” tok ya i soemaot se bambae i gat wan moa laef bakegen. (Revelesen 20:6; Filipae 3:11) Narafala laef bakegen ya bae i stap long wol. Bighaf blong ol man bae oli haremgud long laef bakegen ya.—Ol Sam 37:29.

?Olsem wanem ol man bae oli laef bakegen? God i givim paoa long Jisas blong mekem ol dedman oli laef bakegen. (Jon 11:25) Jisas bae i mekem “olgeta man we oli stap long beregraon” oli laef bakegen. Wanwan bae i defren, i gat prapa fes, bodi, mo tingting blong hem. (Jon 5:28, 29) Olgeta we oli laef long heven oli gat spirit bodi, be olgeta we bae oli laef long wol oli gat bodi we i gat mit mo blad be i helti mo i gud moa.—Aesea 33:24; 35:5, 6; 1 Korin 15:42-44, 50.

?Hu bae i laef bakegen? Baebol i talem se “ol man we oli stret wetem ol man we oli no stret bambae oli laef bakegen.” (Ol Wok 24:15) Ol man we oli stret i minim tu Noa, Sera, mo Ebraham. (Jenesis 6:9; Hibrus 11:11; Jemes 2:21) Ol man we oli no stret i minim olgeta we oli no folem ol tok blong God mo oli no bin gat janis blong save tok blong God mo folem.

Be, olgeta we fasin blong olgeta i nogud olgeta mo oli no save jenis nating bae oli no moa save laef bakegen. Taem ol man olsem oli ded, oli ded blong olwe mo i no moa gat hop blong oli laef bakegen.—Matiu 23:33; Hibrus 10:26, 27.

?Wetaem bae ol man oli laef bakegen? Baebol i talem se olgeta we oli blong go long heven bae oli laef bakegen long taem we Kraes i stap, hemia stat long yia 1914. (1 Korin 15:21-23) Olgeta we bae oli laef bakegen long wol bae oli laef bakegen long Wan Taosen Yia Rul Blong Jisas Kraes, hemia taem wol ya bae i kam paradaes.—Luk 23:43; Revelesen 20:6, 12, 13.

?From wanem yumi save bilif long laef bakegen? Baebol i tokbaot 9 man we oli laef bakegen, we ol man oli luk stret long ae blong olgeta. (1 King 17:17-24; 2 King 4:32-37; 13:20, 21; Luk 7: 11-17; 8:40-56; Jon 11:38-44; Ol Wok 9:36-42; Ol Wok 20:7-12; 1 Korin 15:3-6) Wan we i spesel moa hemia laef bakegen we Jisas i mekem long Lasaros, from we Lasaros i ded blong 4 dei finis mo Jisas i mekem merikel ya long fored blong plante man. (Jon 11:39, 42) Mo olgeta we oli stap agensem Jisas olgeta tu oli luk samting ya, nao oli wantem kilim Jisas mo Lasaros.—Jon 11:47, 53; 12:9-11.

Baebol i soemaot se God i wantem mo i gat paoa blong mekem ol dedman oli laef bakegen. Long tingting blong hem, hem i tingbaot wanwan man we oli stap long rikod buk blong hem we bae hem i yusum bigfala paoa blong hem blong mekem olgeta oli laef bakegen. (Job 37:23; Matiu 10:30; Luk 20:37, 38) !God i gat paoa blong mekem dedman i laef, mo hem i wantem mekem olsem! Baebol i tokbaot narafala laef bakegen taem i tokbaot se God i “wantem tumas we wok blong ol han blong [hem] i kambak.”—Job 14:15, NW.

Ol giaman tingting long saed blong laef bakegen

Giaman: Laef bakegen hemia taem sol mo bodi i kam joen bakegen.

Tru: Baebol i tijim se sol i man nomo, i no sam samting insaed long bodi blong man we i aot long man taem hem i ded. (Jenesis 2:7, NW futnot; Esikel 18:4) Wan man we i laef bakegen i no joen bakegen wetem sol blong hem, be hem i laef bakegen olsem wan niufala sol.

Giaman: Sam man oli laef bakegen, mo kwiktaem biaen oli lus blong olwe.

Tru: Baebol i talem se “olgeta we oli mekem ol rabis samting” bambae “oli girap blong kasem jajmen.” (Jon 5:29) Be jajmen ya i dipen long samting we bae oli mekem afta we oli laef bakegen, i no bifo we oli ded. Jisas i talem se: “Ol dedman bambae oli harem voes blong Pikinini blong God, mo olgeta we oli bin obei bambae oli laef.” (Jon 5:25) Olgeta we ‘oli obei’ long ol samting we oli lanem taem oli laef bakegen bae oli gat nem blong olgeta long “skrol blong laef.”—Revelesen 20:12, 13.

Giaman: Taem wan man i laef bakegen, hem i gat semfala bodi we hem i bin gat bifo we hem i ded.

Tru: Afta we man i ded, bodi blong hem i roten mo i kam graon.—Prija 3:19, 20.