Go long ol haf insaed long hem

?Wanem Ya Niufala Jerusalem?

?Wanem Ya Niufala Jerusalem?

Ansa we Baebol i givim

“Niufala Jerusalem,” hemia wan toktok we i kamaot tu taem long Baebol. Hem i no wan prapa taon be i wan saen we i pija blong grup blong ol man blong Jisas we bambae oli go long heven blong rul wetem Jisas long Kingdom blong God. (Revelesen 3:12; 21:2) Baebol i singaotem grup ya tu se woman blong Kraes.

?Olsem wanem blong save moa long Niufala Jerusalem?

  1. Niufala Jerusalem i stap long heven. Evritaem we Baebol i tokbaot Niufala Jerusalem, hem i se i aot long heven i kam, mo ol enjel oli stap kat long ol get blong hem. (Revelesen 3:12; 21:2, 10, 12) Mo tu, bigfala saes blong taon ya i mekem yumi save se taon ya i no save stap long wol. Hem i olsem wan bokis mo mesamen blong hem i samwe long 2, 200 kilometa long evri saed blong hem. (Revelesen 21:16; King James Version) Mo wol blong hem i go antap kasem klosap 560 kilometa (350 mi) hae.

  2. Niufala Jerusalem hemia grup blong ol man blong Jisas o woman blong Kraes. Baebol i singaot Niufala Jerusalem se “woman ya we bambae i mared, we i waef blong Smol Sipsip.” (Revelesen 21:9, 10) Long pijatok ya, Sipsip i minim Jisas Kraes. (Jon 1:29; Revelesen 5:12) “Waef blong Smol Sipsip” o woman blong Kraes, i minim ol Kristin we bambae oli joen wetem Jisas long heven. Baebol i tokbaot fasin fren blong Jisas wetem ol Kristin ya se i olsem fasin fren blong wan hasban mo wan waef. (2 Korin 11:2; Efesas 5:23-25) Antap long hemia, long fandesen blong ol bigfala ston blong hem i gat nem blong “ol twelef aposol blong Smol Sipsip” long hem. (Revelesen 21:14) Save ya i givhan long yumi blong save klia gud Niufala Jerusalem, from Baebol i tokbaot se ol Kristin we God i jusumaot olgeta blong go laef long heven oli “olsem ol ston we God i bildim antap long ol aposol mo ol profet we oli olsem fandesen.”—Efesas 2:20.

  3. Niufala Jerusalem i pat blong wan gavman. Jerusalem blong bifo i kapital blong Isrel, hem i ples we King Deved, pikinini blong hem Solomon, mo olgeta we oli kamaot biaen long tufala oli rul blong hem, be oli rul long ‘kingdom we Hae God i stanemap.’ (1 Kronikel 29:23) Oli singaot Jerusalem se, “taon ya we i tabu,” from we hem i olsem rul blong God long laen blong Deved. (Nehemaea 11:1) Baebol i singaot Niufala Jerusalem tu se, “taon ya we i tabu,” from olgeta we oli stap long hem oli joen wetem Jisas long heven blong “oli rul long olgeta man long wol.”—Revelesen 5:9, 10; 21:2.

  4. Niufala Jerusalem i tekem blesing i kam long ol man long wol. Baebol i talem se Niufala Jerusalem “hem i kamaot long God long heven, i kamdaon,” hemia i soemaot se God i yusum hem blong mekem sam samting long wol. (Revelesen 21:2) Tok ya i joenem Niufala Jerusalem wetem Kingdom blong God, mo Kingdom ya nao we God i yusum blong mekem stamba tingting blong hem i “kamtru long wol ya olsem long heven.” (Matiu 6:10) Ol blesing we God i wantem se ol man we bambae oli laef long wol oli kasem hemia se:

    • Bambae i karemaot sin. ‘Wan reva we hem i wota blong laef’ i ron aot long Niufala Jerusalem blong givim wota long “ol tri blong laef” we oli blong “hilim ol man blong olgeta neson.” (Revelesen 22:1, 2) Hemia nao samting we bambae i karemaot sin long bodi blong yumi nao bambae yumi no sik long bodi mo long spirit mo yumi kam stret gud olgeta olsem we God i wantem fastaem.—Rom 8:21.

    • God bambae i fren gud wetem ol man. Sin i mekem se ol man oli no frengud wetem God. (Aesea 59:2) Taem bambae God i tekemaot sin long ol man bambae samting ya i mekem profet tok ya i kamtru se: “Haos tapolen blong God i stap wetem ol man, mo hem bambae i stap wetem olgeta.”—Revelesen 21:3.

    • Bambae i no moa gat ded mo man i safa. Tru long Kingdom blong God, bambae hem i “ravemaot wota blong ae blong olgeta, mo bambae i no moa gat man i ded, mo bambae man i no moa krae from we hem i sore, mo bambae i no moa gat man i krae.”—Revelesen 21:4.