Go long ol haf insaed long hem

?Sakrefaes Blong Jisas i “Wan Ransom Blong Pembak Plante Man”?

?Sakrefaes Blong Jisas i “Wan Ransom Blong Pembak Plante Man”?

Ansa we Baebol i givim

 Sakrefaes blong Jisas i rod we God i yusum blong mekem ol man oli fri, o blong sevem ol man long sin mo ded. Baebol i tokbaot blad blong Jisas we i ron, se i olsem wan ransom. (Efesas 1:7; 1 Pita 1:18, 19) Yes, Jisas i talem se hem i kam “blong givim laef blong hem olsem wan ransom blong pembak plante man.”—Matiu 20:28, King James Version

?From wanem i nidim “wan ransom blong pembak plante man”?

 Fas man ya Adam, God i mekem hem i stret gud olgeta, hem i no gat sin. Hem i gat janis blong laef olwe, be hem i lusum janis ya taem hem i jusum blong no obei long God. (Jenesis 3:17-19) Taem hem i gat pikinini, hem i pasem sin ya i go long olgeta. (Rom 5:12) From risen ya, Baebol i talem se Adam i “salem” hem wan mo ol pikinini blong hem blong oli kam slef blong sin mo ded. (Rom 7:14, futnot) From we oli sinman, i no gat wan long olgeta i naf blong pembak samting we Adam i lusum.—Ol Sam 49:7, 8.

 God i sore long olgeta we oli kamaot biaen long Adam, from we oli no save kamaot long trabol ya. (Jon 3:16) Be, from stret fasin blong Jehova, hem i no save lego trabol ya i stap olsem nomo o i fogivim ol sin blong olgeta olsem nomo, we i no gat wan stret risen. (Ol Sam 89:14; Rom 3:23-26) God i lavem ol man, taswe hem i mekem stret samting blong fogivim sin blong ol man mo tu blong finis sin fulwan. (Rom 5:6-8) Ransom nao i stret samting ya.

?Ransom i wok olsem wanem?

 Long Baebol, tok ya “ransom,” i joen wetem trifala samting ya:

  1.   Hem i wan praes.Namba 3:46, 47.

  2.   Hem i mekem wan man i kam fri, o pemaot wan man.—Eksodas 21:30.

  3.   Hem i stret gud long praes blong samting we man i mas pembak, o i kavremap. a

 Traem luk olsem wanem ol samting ya oli joen wetem ransom sakrefaes blong Jisas Kraes.

  1.   Praes. Baebol i talem se ol Kristin, God i ‘pemaot olgeta finis long wan praes.’ (1 Korin 6:20; 7:23) Praes ya hem i blad blong Jisas, we hem i yusum blong “pemaot ol man se oli blong God. Ol man ya oli kamaot long olgeta laen, mo long olgeta lanwis, mo long olgeta grup blong man, mo long olgeta kantri.”—Revelesen 5:8, 9.

  2.   Kam fri. Sakrefaes blong Jisas i mekem se i gat “ransom blong yumi kam fri” long sin.—1 Korin 1:30; Kolosi 1:14; Hibrus 9:15.

  3.   Stret gud. Sakrefaes blong Jisas i stret gud long samting we Adam i lusum, hemia laef ya we i stret gud olgeta. (1 Korin 15:21, 22, 45, 46) Baebol i talem se: “Plante man oli kam ol man blong mekem sin from we wan man ya nomo i no obei. Long sem fasin, plante man bambae oli kam stret man from we wan man ya nomo i obei.” (Rom 5:19) Vas ya i makem gud olsem wanem ded blong wan man nomo i save pem ransom blong plante sinman. Mo i tru, sakrefaes blong Jisas i wan “ransom we i stret gud blong pemaot olgeta man” we oli mekem bes blong olgeta blong kasem blesing from ransom ya.—1 Timoti 2:5, 6.

a Long Baebol, prapa toktok we oli tanem i kam “ransom” i givim tingting blong wan praes, o wan samting we i sas we man i pem. Eksampol, Hibru veb ya ka·farʹ i minim nomo se “kavremap.” (Jenesis 6:14, NW) Plante taem tok ya i blong tokbaot kavremap sin. (Ol Sam 65:3) Nara tok we i joen wetem hemia koʹfer, hem i blong tokbaot wan praes we man i pem blong kavremap o pembak wan samting. (Eksodas 21:30) Long sem fasin, Grik tok ya lyʹtron, we plante taem oli tanem i kam “ransom,” i save minim tu “praes blong pembak.” (Matiu 20:28; The New Testament in Modern Speech, by R. F. Weymouth) Ol man we oli stap raetem ol buk long lanwis Grik, oli yusum tok ya blong tokbaot praes blong mane we oli givim olsem ransom blong tekembak wan presina we oli holemtaet hem long taem blong wo o blong letem wan slef i go fri.