Go long ol haf insaed long hem

?Jisas i Wan Gudfala Man Nomo?

?Jisas i Wan Gudfala Man Nomo?

Ansa we Baebol i givim

Jisas i no jes wan gudfala man nomo. Hem i wan man we fasin blong hem mo ol tijing blong hem i gat paoa long plante man. Makem wanem we ol man blong stadi long histri oli talem blong tokbaot Jisas:

“Jisas blong Nasaret . . . hem i wan man we plante man oli save long hem.”—H. G. Wells, wan man Inglan we i stadi long histri.

“[Jisas] i wan man we laef blong hem long wol ya, i jenisim laef blong ol man mo plante man oli stap gohed yet blong folem fasin blong hem.”—Kenneth Scott Latourette, wan man Amerika we i stadi long histri mo i raetem ol buk.

Baebol i soemaot from wanem plante man oli save Jisas i bitim eni narafala man long wol ya. Taem Jisas i askem ol man blong hem se, hem i hu, wan long olgeta i ansa se: “Yu yu Kraes ya we i Pikinini blong God ya we i laef i stap.”—Matiu 16:16.