Go long ol haf insaed long hem

?Oli Mekem Baebol Stadi Olsem Wanem?

?Oli Mekem Baebol Stadi Olsem Wanem?

Yu traem luk olsem wanem mifala i stap mekem Baebol stadi.