Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 39

Һарунун әсасы чичәк ачыр

Һарунун әсасы чичәк ачыр

ӘСАНЫН үстүндәки чичәкләри вә јетишмиш бадамлары ҝөрүрсән? Бу әса Һарунундур. Чичәкләрлә бадамлар исә бир ҝеҹәнин ичиндә битиб! Ҝәл бунун сәбәбини өјрәнәк.

Исраиллиләр хејли вахтдыр ки, сәһрада долашырлар. Онлардан бәзиләри Мусанын башчы, Һарунун исә баш каһин олмасына етираз едир. Гораһ, Датан, Авирам вә 250 нәфәр иҹма башчысы да белә дүшүнүр. Онлар јығышыб Мусаја дејирләр: ‘Өзүнү биздән нә үчүн үстүн тутурсан?’

Муса Гораһла онун тәрәфдарларына дејир: ‘Сабаһ һәрәниз бир бухурдан ҝөтүрүб ичәрисинә бухур гојун вә Јеһованын чадырына ҝәлин. Јеһованын кими сечдијини орада ҝөрәҹәксиниз’.

Сәһәри ҝүн Гораһ 250 нәфәр тәрәфдары илә бирликдә ибадәт чадырынын габағына ҝәлир. Бир чох исраилли дә онларын тәрәфини тутдуғуну ҝөстәрмәк үчүн Гораһ, Датан вә Авирамын јашадыглары чадырлара ҝедир. Јеһованын буна бәрк гәзәби тутур. Муса халга дејир: ‘Бу пис адамларын чадырларындан кәнара чәкилин. Онларын һеч бир шејинә әл вурмајын’. Халг сөзә әмәл едиб Гораһ, Датан вә Авирамын чадырындан чәкилир.

Сонра Муса дејир: ‘Инди Јеһованын кими сечдијини биләҹәксиниз: јер ағзыны ачыб бу пис адамлары удаҹаг’.

Муса сөзүнү гуртармамыш јер јарылыр. Гораһын чадыры вә һәр шеји, о ҹүмләдән Датан, Авирам вә онларла оланларын һамысы јерин алтына ҝедир. Халг онларын чығыртысыны ешидәндә гышгырмаға башлајыр: ‘Гачын! Јохса јер бизи дә удар!’

Гораһ вә 250 нәфәр тәрәфдары һәлә дә чадырын јанындадырлар. Аллаһ ҝөјдән алов ҝөндәрир вә онларын һамысы јаныр. Сонра Јеһова Һарунун оғлу Елеазара дејир ки, өлән адамларын бухурданларыны јығсын вә онлардан гурбанҝаһы өртмәк үчүн дәмир дам дүзәлтсин. Бу дам Исраил халгына хәбәрдарлыг әламәти олмалы иди: Һарун вә онун оғулларындан башга һеч кәс Јеһоваја каһин кими хидмәт едә билмәзди.

Јеһова халга ајдын ҝөстәрмәк истәјир ки, мәһз Һаруну вә оғулларыны каһин сечиб. Буна ҝөрә дә Мусаја дејир: ‘Гој Исраил гәбиләләринин башчылары өз әсаларыны ҝәтирсин. Леви гәбиләсиндән исә гој Һарун әсасыны ҝәтирсин. Әсалары чадырдакы әһд сандығынын гаршысына гој. Каһин сечдијим адамын әсасы чичәк ачаҹаг’.

Муса нөвбәти ҝүн чадыра ҝирәндә, билирсән нә ҝөрүр? Һарунун әсасы чичәкләниб вә үстүндә бадамлар јетишиб! Инди баша дүшдүн нәјә ҝөрә Һарунун әсасы чичәк ачмышды?