Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 77

Онлар һејкәлә баш әјмирләр

Онлар һејкәлә баш әјмирләр

БУ ҜӘНҸЛӘРИ унутмамысан ки? Бәли, онлар Даниелин достларыдыр. Јадындадырса, бу ҝәнҹләр бәзи јемәкләрдән имтина етмишдиләр. Бабиллиләр онлара Шадрак, Мешак вә Авед-Него адларыны вермишдиләр. Инди онлара бах. Һамы бу јекә һејкәлә баш әјир, онлар исә јох. Нәјә ҝөрә? Ҝәл бунун сәбәбини арашдыраг.

Јеһованын Өз әли илә јаздығы Он әмр јадындадыр? Бу әмрләрдән биринҹиси белә сәсләнир: ‘Мәндән башга өзҝә аллаһлара ибадәт етмәмәлисән’. Асан олмаса да, ҝәнҹләр бу әмрә риајәт едирләр.

Бабилин падшаһы Навуходоносор дүзәлтдији һејкәлә сәҹдә етмәк үчүн бир чох нүфузлу адам дәвәт едиб. О бүтүн халга дејир: ‘Зурна, лира вә башга мусиги аләтләринин сәсини ешитдикдә, һамыныз бир нәфәр кими бу гызыл һејкәлә баш әјиб сәҹдә гылмалысыныз. Ким баш әјиб сәҹдә гылмаса, о саат гызмар собанын ичинә атылаҹаг’.

Навуходоносор Шадракын, Мешакын вә Авед-Негонун һејкәлә баш әјмәдијини биләндә чох гәзәбләнир. Онлары јанына ҝәтиртдирир вә һејкәлә баш әјмәк үчүн онлара даһа бир имкан верир. Ҝәнҹләр исә Јеһоваја ҝүвәндикләри үчүн Навуходоносора дејирләр: ‘Хидмәт етдијимиз Аллаһ бизи одлу собадан хилас етмәјә гадирдир. Буну етмәсә дә, сәнин дүзәлтдијин гызыл һејкәлә баш әјән дејилик’.

Буну ешидән Навуходоносор даһа да гәзәбләнир вә әмр едир: ‘О собаны адәтән гыздырдығыныздан једди дәфә артыг гыздырын!’ Сонра исә ордусундакы ән ҝүҹлү адамлара әмр едир ки, Шадракын, Мешакын вә Авед-Негонун әл-голуну бағлајыб гызмар собаја атсынлар. Соба о гәдәр истидир ки, аловун дилләри бу ҝүҹлү адамлары өлдүрүр. Бәс онларын собаја атдыглары үч ҝәнҹлә нә олур?

Падшаһ собанын ичинә баханда ону горху бүрүјүр. ‘Биз үч нәфәрин әл-голуну бағлајыб бу собаја атмадыгмы?’

‘Доғрудур, еј падшаһ!’ дејә гуллугчулар ҹаваб верирләр.

Падшаһ дејир: ‘Онда нә үчүн мән собанын ичәрисиндә дөрд нәфәрин ҝәздијини ҝөрүрәм? Онларын әл-голу бағлы дејил, алов да онлара тохунмур. Дөрдүнҹүсү исә бир мәләјә бәнзәјир’. Падшаһ собанын ағзына јахынлашыб сәсләјир: ‘Шадрак! Мешак! Авед-Него! Еј Уҹа Аллаһын гуллары, чыхын!’

Ҝәнҹләр собадан чыханда һамы онларын саламат олдуғуну ҝөрүр. Падшаһ дејир: ‘Шадракын, Мешакын вә Авед-Негонун Аллаһына шүкүрләр олсун! О Өз мәләјини ҝөндәрди ки, Аллаһдан башга һеч бир шејин гаршысында сәҹдә гылмадыглары үчүн бу ҝәнҹләри хилас етсин’.

Мәҝәр бу һекајә һәмишә Јеһоваја садиг галмағымыз үчүн ҝөзәл нүмунә дејилми?