ДИРӘКДӘКИ илан әсл илана охшајыр, елә дејилми? Амма о, әсл илан дејил. О, тунҹдан дүзәлдилиб. Јеһова Мусаја тапшырыб ки, бу иланы дирәјә доласын вә адамлар она бахыб сағ галсынлар. Јердә сүрүнәнләр исә әсл иланлардыр. Онлар ҹамааты санҹырлар. Билирсән нәјә ҝөрә?

Бу һадисә исраиллиләрин Аллаһа вә Мусаја гаршы јенидән дејинмәләри уҹбатындан баш вериб. Онлар ҝилејләнирләр: ‘Нәјә ҝөрә бизи Мисирдән чыхарыб бу сәһраја ҝәтирдиниз? Өлмәк үчүнмү? Бурада нә јемәк, нә дә су вар. Бу маннаны да јемәкдән лап безмишик’.

Әслиндә манна чох дадлы јемәкдир. Јеһова ону халга мөҹүзә илә верир. Онлара сују да мөҹүзә илә верир. Анҹаг халг Аллаһын гајғысына ҝөрә миннәтдар дејил. Бу сәбәбдән, Јеһова онлары ҹәзаландырмаг үчүн зәһәрли иланлар ҝөндәрир. Иланлар онлары санҹыр вә хејли адам өлүр.

Нәһајәт, халг Мусаја јахынлашыб дејир: ‘Биз ҝүнаһ етмишик, Јеһоваја вә сәнә гаршы дејинмишик. Нә олар, дуа ет ки, Јеһова бизи бу иланларын әлиндән гуртарсын’.

Муса халг үчүн Аллаһа јалварыр. Илан санҹмыш адамларын сағ галмасы үчүн Јеһова Мусаја бир тунҹ илан дүзәлдиб, дирәјә доламағы әмр едир. Муса Аллаһын дедији кими едир. Санҹылмыш адамлар тунҹ илана бахан кими сағалырлар.

Бурадан өзүмүз үчүн јахшы ибрәт дәрси ҝөтүрә биләрик. Һәр биримиз бир нөв санҹылмыш исраиллиләрин вәзијјәтиндәјик. Билирсән нә үчүн? Чүнки илк киши илә гадын — Адәмлә Һәвва Јеһовадан үз дөндәрдиләр. Биз дә онларын өвладлары олдуғумуз үчүн хәстәләнир, гоҹалыр вә әввәл-ахыр өлүрүк. Лакин бизим әбәди јашамағымыз үчүн Јеһова Аллаһ бир тәдбир ҝөрүб.

Јеһова, Оғлу Иса Мәсиһи јер үзүнә ҝөндәрди. Чохлары Исаны пис адам һесаб едиб ону дирәјә мыхладылар. Амма Јеһова Исаны бизим хиласымыз үчүн ҝөндәрмишди. Әҝәр биз ондан нүмунә ҝөтүрүб онун ардынҹа ҝетсәк, әбәди һәјата наил олаҹағыг. Бу һагда сонракы фәсилләрдән даһа әтрафлы өјрәнәҹәјик.