Контентә кеч

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Дәнизин диби илә тәблиғә ҝедәнләр

Јеһованын Шаһидләри Һаллиҝен архипелагында јашајан инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн гејри-ади јолдан истифадә едирләр.

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Дәнизин диби илә тәблиғә ҝедәнләр

Јеһованын Шаһидләри Һаллиҝен архипелагында јашајан инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн гејри-ади јолдан истифадә едирләр.

JW.ORG сајты һәјатлары јахшылыға доғру дәјишир

Мүхтәлиф мәншәли инсанлар jw.org сајтындакы Мүгәддәс Китаба әсасланан мәсләһәтләрин онлара һәјатларыны јахшылыға доғру дәјишмәјә көмәк етдији барәдә данышыр.

Уорвик шәкил сәрҝиси 7 (Сентјабр 2016 — феврал 2017)

Уорвик комплексинин бүтүн биналары артыг истифадәјә верилиб. Офисләр вә хидмәт бинасында јерләшән үч сәрҝинин үзәриндә 250-дән чох көнүллүнүн әмәји кечмишдир.

Тәблиғ хидмәтимиз

Алманијадакы әдәбијјат арабалары «тәтилдә»

Јеһованын Шаһидләри Берлин, Көлн, Мүнһен, Һамбург вә диҝәр бөјүк шәһәрләрдә стендләр гурашдырыр. Бәс алманларын истираһәт етдикләри кичик шәһәрләрдә бу стендләр диггәт чәкәҹәк?

Алманијадакы әдәбијјат арабалары «тәтилдә»

Јеһованын Шаһидләри Берлин, Көлн, Мүнһен, Һамбург вә диҝәр бөјүк шәһәрләрдә стендләр гурашдырыр. Бәс алманларын истираһәт етдикләри кичик шәһәрләрдә бу стендләр диггәт чәкәҹәк?

Нәшријјат ишимиз

Естонија «Бөјүк уғуру» алгышлады

Естон дилиндә чыхан «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси» Естонијада 2014-ҹү илдә дилин инкишафы јолунда илин мүкафатына лајиг ҝөрүлмүшдү

Естонија «Бөјүк уғуру» алгышлады

Естон дилиндә чыхан «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси» Естонијада 2014-ҹү илдә дилин инкишафы јолунда илин мүкафатына лајиг ҝөрүлмүшдү

Хүсуси тәдбирләр

Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 138-ҹи синфинин бурахылышы

Бурахылыш 2015-ҹи илин 14 март тарихиндә кечирилиб. Бүтүн динләјиҹиләр Јеһова һагда даима өјрәнмәјә вә Иса Мәсиһин нүмунәсини изләмәјә тәшвиг олунуб.

Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладын 138-ҹи синфинин бурахылышы

Бурахылыш 2015-ҹи илин 14 март тарихиндә кечирилиб. Бүтүн динләјиҹиләр Јеһова һагда даима өјрәнмәјә вә Иса Мәсиһин нүмунәсини изләмәјә тәшвиг олунуб.

Тикинти лајиһәләри

Уорвик шәкил сәрҝиси 7 (Сентјабр 2016 — феврал 2017)

Уорвик комплексинин бүтүн биналары артыг истифадәјә верилиб. Офисләр вә хидмәт бинасында јерләшән үч сәрҝинин үзәриндә 250-дән чох көнүллүнүн әмәји кечмишдир.

Уорвик шәкил сәрҝиси 7 (Сентјабр 2016 — феврал 2017)

Уорвик комплексинин бүтүн биналары артыг истифадәјә верилиб. Офисләр вә хидмәт бинасында јерләшән үч сәрҝинин үзәриндә 250-дән чох көнүллүнүн әмәји кечмишдир.

Иҹтимаи-фајдалы фәалијјәт

«Тоур де Франҹе»да етибар газандыран иштирак

Јеһованын Шаһидләри Франса әһалисинә үмид вә гәлб раһатлығы бәхш едән мүждәни чатдырмаг үчүн «Тоур де Франҹе» велојүрүшүндә мәрһәләләр арасы әдәбијјат арабалары гурурду.

«Тоур де Франҹе»да етибар газандыран иштирак

Јеһованын Шаһидләри Франса әһалисинә үмид вә гәлб раһатлығы бәхш едән мүждәни чатдырмаг үчүн «Тоур де Франҹе» велојүрүшүндә мәрһәләләр арасы әдәбијјат арабалары гурурду.

Бејтел һәјаты

Бујурун, бизим Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелә ҝәлин

Сиз Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинә вә Бирләшмиш Штатлардакы филиалына екскурсија едә биләрсиниз.

Бујурун, бизим Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелә ҝәлин

Сиз Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинә вә Бирләшмиш Штатлардакы филиалына екскурсија едә биләрсиниз.

Аллаһын бәјәндији һәјат тәрзи

Бу ҹүр јашамагдан безмишдим

Дмитри Коршунов ички дүшҝүнү иди, анҹаг сонра Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумаға башлады. Бәс ону һәјатында бу ҹүр ҝүҹлү дәјишиклик етмәјә вә хошбәхтлији тапмаға нә тәшвиг етди?

Бу ҹүр јашамагдан безмишдим

Дмитри Коршунов ички дүшҝүнү иди, анҹаг сонра Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумаға башлады. Бәс ону һәјатында бу ҹүр ҝүҹлү дәјишиклик етмәјә вә хошбәхтлији тапмаға нә тәшвиг етди?