Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һиссә 6

Исанын доғулмасындан өлүмүнәдәк

Исанын доғулмасындан өлүмүнәдәк

Аллаһ, Ҹәбрајыл мәләји Мәрјәм адлы ҝөзәл бир гызын јанына ҝөндәрир. Мәләк гыза дејир ки, онун бир ушағы олаҹаг вә әбәдијјән Падшаһлыг едәҹәк. Ады Иса олан һәмин ушаг төвләдә доғулур. Чобанлар ону ҝөрмәјә ҝәлирләр. Даһа сонра бир улдуз мүнәҹҹимләри шәргдән көрпәнин галдығы јерә ҝәтирир. Биз улдузун кимин тәрәфиндән һәрәкәтә ҝәтирилдији вә Исанын өлүм тәһлүкәсиндән неҹә горундуғу һаггында өјрәнәҹәјик.

Сонра биз 12 јашлы Исаны мәбәддә мүәллимләрлә данышаркән тапырыг. Бундан 18 ил сонра Иса вәфтиз едилиб Аллаһын тапшырдығы ишә — Падшаһлыг һаггында хош хәбәри тәблиғ етмәјә вә инсанлары өјрәтмәјә башлајыр. Иса бу ишдә она көмәк етмәк үчүн 12 киши сечиб, онлары өз һәвариси едир.

Иса бир чох мөҹүзәләр дә едир. О, минләрлә адамы бир нечә балыг вә чөрәклә дојдурур, хәстәләри сағалдыр, һәтта өлүләри дирилдир. Ахырда, өмрүнүн сонунҹу ҝүнү Иса илә нә баш вердији вә неҹә өлдүрүлдүјү һаггында да охујаҹағыг. Иса үч ил јарым тәблиғ етмишди, бу сәбәбдән дә АЛТЫНҸЫ ҺИССӘ 34 илдән бир гәдәр чох вахты әһатә едир.

 

БУ БӨЛМӘДӘ

ҺЕКАЈӘ 84

Мәләк Мәрјәмин јанына ҝәлир

О, Аллаһдан хәбәр ҝәтирир: Мәрјәм дүнјаја ушаг ҝәтирәҹәк вә бу ушаг әбәди падшаһ олаҹаг.

ҺЕКАЈӘ 85

Иса төвләдә доғулур

Нә үчүн ҝәләҹәк падшаһ һејванларын гидаландығы јердә доғулмалы иди?

ҺЕКАЈӘ 86

Улдуз јол ҝөстәрир

Исаны тапмаға мүнәҹҹимләрә ким көмәк етди? Бу суалын ҹавабы сизи тәәҹҹүбләндирәҹәк.

ҺЕКАЈӘ 87

Балаҹа Иса мәбәддә

О һәтта мәбәддә тәлим верән јашлы кишиләри дә һејрәтләндирди. Бәс неҹә?

ҺЕКАЈӘ 88

Јәһја Исаны вәфтиз едир

Јәһја ҝүнаһкар инсанлары вәфтиз едирди, Иса исә һеч вахт ҝүнаһ етмәмишди. Бәс онда нијә Јәһја Исаны вәфтиз едир?

ҺЕКАЈӘ 89

Иса мәбәди тәмизләјир

Мәһәббәт онун гәзәбләнмәсинә сәбәб олду.

ҺЕКАЈӘ 90

Гују башында гадынла сөһбәт

Исанын тәклиф етдији су гадынын сусузлуғуну бирдәфәлик неҹә јатыздыра биләрди?

ҺЕКАЈӘ 91

Иса дағда өјрәдир

Онун Дағүстү тәблиғиндә сөјләдији вә өз дәјәрини итирмәјән һикмәтли сөзләриндән дәрс ҝөтүр.

ҺЕКАЈӘ 92

Иса өлүләри дирилдир

Аллаһын ҝүҹү васитәсилә Иса ики садә сөз дејәрәк Јаирин гызыны дирилдир.

ҺЕКАЈӘ 93

Иса ҹамааты дојурур

Мин нәфәри дојурмагла Иса нәји ҝөстәрди?

ҺЕКАЈӘ 94

Иса ушаглары севир

Иса һәвариләрини өјрәдирди ки, онлар ушаглар һагда нәинки чох шеј өјрәнмәлидирләр, һәмчинин онлардан нүмунә ҝөтүрмәлидирләр.

ҺЕКАЈӘ 95

Иса һекајәләрлә өјрәдир

Иса Мәсиһин хејирхаһ самаријалы һагда чәкдији мәсәл онун ән чох истифадә етдији тәлим үсулуна бариз нүмунәдир.

ҺЕКАЈӘ 96

Иса хәстәләри сағалдыр

Иса Мәсиһ бу гәдәр мөҹүзә ҝөстәрмәјин сајәсиндә нәјә наил олур?

ҺЕКАЈӘ 97

Иса Јерусәлимә падшаһ кими ҝирир

Бөјүк издиһам ону гаршылајыр, анҹаг буна севинмәјәнләр дә вар.

ҺЕКАЈӘ 98

Зејтун дағында

Иса Мәсиһин дөрд һәварисинә дедији шејләр бизим ҝүнләримиздә баш верир.

ҺЕКАЈӘ 99

Үст мәртәбәдәки отагда

Нәјә ҝөрә Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә бу хүсуси јемәји һәр ил јемәји бујурур?

ҺЕКАЈӘ 100

Иса Ҝетсамани бағында

Нәјә ҝөрә Јәһуда Исаны өпәрәк сатыр?

ҺЕКАЈӘ 101

Исаны өлдүрүрләр

Дирәкдә өлүм ајағында олан Иса Ҹәннәт һагда вәд верир.